Årsberetning 2011

Bestyrelsens beretning 2010/2011.

I september 2010 blev begge sænkningerne ved Strandvejen slået, og det var så første gang at begge sider kunne klares på en arbejdsdag med maskinel indsats. Der er lagt billeder ind på vores hjemmeside, som viser hvordan det blev udført. Fremover vil vi fortsætte denne praksis, med at få slået begge sider hvert efterår. Det er nødvendigt for at væksten ikke tager overhånd, det gror jo livligt som man kan se. Der var da også allerede et svagt grønt dække kort tid efter slåningen.
 
Vinteren 2010-11 blev igen en vinter med både is og sne. Heldigvis kom vejene godt igennem, så vi undgik større vedligeholdelsesomkostninger ved den årlige istandsættelse.

Foråret kom med fugtighed og grødevejr, og i løbet af forbløffende kort tid, var sænkningerne allerede dækket med høj tilvækst - så vi skal sørge for at være over det.
Det gælder også rabatterne på siderne af vejene. Gyvelbugten var værst, men det er bragt i orden de fleste steder. Vedrørende de to mest tilgroede rabatter på Gyvelbugten, har vi været i kontakt med de grundejere, som mangler at rydde foran deres grunde, og vi har forventning om at det snart bliver bragt i orden.

Ud over den maskinelle indsats, har vi også en manuel, hvor vi betaler for blandt andet at få stien langs kysten holdt farbar. Det handler primært om at holde hybenroserne nede, så stien ikke bliver overgroet.
Hele stranden er stenet, så man ikke kan spadsere der. Vi må derfor sørge for at have denne anden mulighed åben.

Den årlige vedligeholdelse af vejene blev udført i slutningen af maj. I år tog vi kun Lyngbugten og Gyvelbugten - udgiften var godt 10.000 kr. Der blev lavet et flot stykke arbejde for pengene. Det blev delvis spoleret allerede ugen efter. To halvstore piger red om kap på et par mindre heste, så grus og overfladebehandling sprøjtede om dem. Desuden skræmte de også et par af vore medlemmer, som kom ud fra deres grund. Vi må være glade for at der ikke var legende småbørn i området, for så kunne der virkelig være sket noget ulykkeligt.
Navnlig Gyvelbugten er blevet ødelagt ved ridning. Hvis man går tur en morgen, hvor vejen stadig har sin nattefugtighed, ser man tydeligt hovsporene fra maj, som efterhånden enkelte steder har udviklet sig til huller, som vil svække vejen. Det bliver spændende at se hvordan vejen kommer gen-nem vinteren. Jeg har fotograferet hovsporene lige efter de blev lavet, og igen nu. Det går stærkt med nedbrydningen af vejen!

Efterfølgende har jeg to gange siden mødt ryttere i grupper ved stranden, hvor de red på vores sti i klitten. Jeg har bortvist dem, og fortalt hvad ridningen tidligere har medført på vore grusveje. Jeg fik til svar, at kommunen havde givet dem lov (?).
Vi vil nu forbyde ridning på vore veje, og opsætte skilte med et anvist piktogram, som forestiller en rytter med en rød streg henover.

Der er en skiltepolitik i kommunen, om at undgå skiltning mest muligt. Kommunen har ikke noget klart svar omkring ridning, så vi har været tvunget til selv at gennemføre en undersøgelse, for at være på sikker grund. Undersøgelsen gav følgende resultat:

• Vore veje er private fællesveje. (Privatvejsloven § 2). Grundejerforeningen er ejer.
• Det er tilladt at færdes ad en privat vej, medmindre ejeren ved lovlig skiltning har forbudt færdsel af den pågældende art. Ejeren af en privat vej har ret til ved skiltning helt eller delvist at begrænse færdslen på vejen. (Mark- og vejfredslovens § 17).
• Det er tilladt at ride på den ubevoksede strandbred i perioden 1. september til 31. maj, jf. naturbeskyttelsesloven. Det er også tilladt at ride direkte ned til strandbredden, hvis der er lovlig adgang til stranden (d.v.s. ad Strandvejen), men der må ikke rides i klitområder.

Når skiltene er på plads, vil vi skrive en meddelelse om rideforbudet på vores hjemmeside, indledt med et billede af hovsporene, fotograferet ude foran Gyvelbugten 2.
Hvis nogen af medlemmerne herefter møder ryttere, som overtræder forbuddet, opfordrer vi til at de – hvis de har mulighed for det – tager fotografier, og overfører dem til mig på mobiltelefon eller ved mail. Jeg kender efterhånden hestene, og ved hvor de kommer fra, så billederne giver mig mulighed for at kunne dokumentere en eventuel yderligere ødelæggelse. Måske kan et bruges som illustration på hjemmesidens meddelelse.

Seneste nyt er at jeg i går atter måtte bortvise to halvstore piger på et par heste, som lignede de to heste der red galop tidligere. Pigerne har måske troet de nu havde området for sig selv.

Bemærk at vi stadig har et pænt ryddeligt strandareal, uden at affald er spredt ud over det hele. Det har hjulpet at vi fik arrangeret os med det nuværende areal til stativerne. Vær med til at holde øje med at folk bruger skraldestativerne til deres affald.
Hjælp os også med at holde øje med vore 6 bænke langs stranden, så de ikke bliver ødelagt.

Som en sidebemærkning har jeg under lovstudierne noteret mig, at Naturstyrelsen har fastlagt, at hunde må være på stranden, men at de skal holdes i snor fra 1. april til 30. september.

Vi opfordrer til at man læser vores efterhånden meget indholdsrige hjemmeside, hvor der både er oplysninger om foreningen, og information om områdets historie og eventuelle arrangementer.
Husk også at læse både vore vedtægter, og ikke mindst vores deklaration, som stadig binder os. Hvis det er svært lige at huske adressen på hjemmesiden, kan man bare søge i Google på ordet "gyvelbugten", så sker der virkelig noget!