Årsberetning 2013

Årsberetning 2012/13.
Bestyrelsens hovedopgaver er at pleje naturen i vort område, og at vedligeholde vore veje. Desuden skal vi påse, at deklarationen for området ikke overtrædes, og behandle sager som tilsendes foreningen fra forskellige myndigheder.
Vi har gennem årene holdt vores område lysåbent og forøget dets værdi ved en stadig indsats,  både ved at have fjernet skovvækst ved stranden og ved at fastholde de påbudte afstande til skel, som de står anført i deklarationen (servitutten) på vore grunde. Vi har fået en god udstykning, fordi fredningsmyndighederne har vist fremsyn, blandt andet også ved at friholde strandarealerne for udstykning.
Vores område kommer nu til at indgå i Naturstyrelsens undersøgelse af naturens udvikling i lysåbne strandområder. Undersøgelsen omfatter 771 lokaliteter fordelt over hele landet. På Sjællands Odde er udvalgt 3 lokaliteter, hvoraf Gyvelbugten er det ene.

Naturpleje.
Som vi også berettede sidste år, bliver naturplejen en stadig større opgave at varetage. Hybenroser, gyvel, bævreasp og græs breder sig og kvæler den oprindelige bevoksning i strandområdet. Bestyrelsen er enige om at der skal laves den nødvendige naturpleje, også selv om det vil kræve en stigende indsats, og derfor give større udgifter. Vores hidtidige indsats har i hovedsagen bestået af en maskinel slåning af sænkningerne på hver side af Strandvejen, og en manuel i resten af strandarealet.

Den maskinelle blev ikke udført i beretningsåret, idet vi afventede om kommunen evt. ville udsætte køer. I budget for året var da heller ikke afsat penge til denne indsats. Der kom ingen køer, og det gror til som man kan se. Det er nødvendigt at der snart gøres noget, så det ikke springer i skov.

Den manuelle indsats, udføres ved at der nogle gange om året ryddes stier, således at man fortsat kan færdes hele vejen hen langs stranden, fra den ene ende af foreningen til den anden. Desuden ryddes bl.a. også ved adgangene til stranden gennem fællesområderne. Bestyrelsens naturplejegruppe har et budget til udførelse af opgaven

En frivillig arbejdsgruppe har endvidere fældet en del i engområdet foran grundene ved Gyvelbugten ned mod stranden. Der er fældet fra fællesområdet ved Strandvejen til midt foran Gyvelbugten 11. Det er et  forsøg på at genoprette mosen, således som kommunen havde sagt var ønskeligt. Kommunen anerkendte at det var et naturplejeprojekt, og kunne derfor give foreningen skriftlig tilladelse til at fælde og brænde det fældede materiale, selvom det lå i Strandbeskyttelseszonen. Med denne fældning har vi nu et samlet område fra Strandvejen til stien fra fællesområdet, som kan være fold for køer om vinteren - hvis vi får dem. Lidt udtyndet skovvækst er bevaret foran Gyvelbugten 1. Dette er tænkt som læsted for køerne.

Overgroning af strandområderne foregår alle vegne, og herude oplever vi nu at man dårligt længere kan gå tur ud til vraget, for roser og havtorn i de næste to foreninger. Det har været drøftet med kommunen, hvad man bør gøre, og kommunen foreslog at alle tre foreninger, dvs. strandområdet ud til det militære område, hver især fik lavet en naturplejeplan. Når kommunen havde godkendt disse planer, kunne kommunen samle dem i en lokal naturplejeplan for hele området, som eventuelt kunne få fondstøtte. Foreningerne er derfor gået i samarbejde, og er blevet enige om at anvende skovingeniør Jørgen Stoltz til opgaven, så vi får et ensartet arbejde.
Som man kan se hos os, breder den uønskede vækst i strandområdet sig med stor hast. Der er store rosenbuskadser mange steder, og derfra breder udløbere sig videre ud i strandarealet. For hvert år rydning udskydes, vil udgiften stige meget. Bestyrelsen er derfor enige om at vi skal se at komme i gang snarest.   
Den detaljerede oplysning om naturplejen blev givet i beretningen sidste år. Den kan findes på hjemmesiden.

Grundejerne bør også være opmærksomme på overgroning af deres egne grunde. Flere grunde har et voksende krat af brombærranker og hybenroser. Nogle steder breder kratvæksten sig til de omkringliggende grunde og vejarealer. Der bør ikke plantes nye hybenrosebuske, da de breder sig ukontrollabelt.

 

Vejene
Vore to meget trafikerede veje, Lyngbugten og Gyvelbugten har fået den årlige vedligeholdelse. Koglebugten trængte til istandsættelse, og stien til Oddenvej ved Olga skulle anlægges . Opgaverne er udført, men det blev dobbelt så dyrt som budgetteret, hvorfor vi måtte hente ekstra midler fra hensættelserne. Vi har ikke fået ødelagt veje ved ridning i år, så forbudsskiltningen virker.
Vi har fået lagt en bunke grus ved hjørnet hvor Lyngbugten drejer, og ved formandens indkørsel Gyvelbugten 2. Bunkerne er til brug for medlemmer, til mindre reparation af vej eller indkørsel.
Den kraftige plantevækst sker også i vejrabatterne. De enkelte grundejere opfordres igen til at rydde for roser, buske og træer helt ind til skel.
For få år siden ryddede foreningen stien fra Gyvelbugten op til slutningen af vejene Koglebugten, Fyrbugten og Granbugten. Stien er nu ved at gro til igen, blandt andet med brombær. Ejerne af grunde ud til stien skal huske at holde deres del af stiarealet fri for tilgroning fra deres grunde. Der bør ikke plantes hybenroser i skel, da roserne breder sig ud i vejrabatten, som man kan se rundt omkring.
 
Andre opgaver.
Ved sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at bestyrelsen måtte anskaffe en hjertestarter, hvis en nedsat arbejdsgruppe kunne anbefale det, og bestyrelsen var enig.
Der blev enighed om at sætte anskaffelse i værk, og den er nu på plads, som angivet i indkaldelserne til denne generalforsamling. Vi er bekymret for tyveri, og holder derfor informationen om placering indenfor medlemskredsen. Vi vil hvert år gentage informationen  når vi indkalder til generalforsamling.

Et medlem følte ikke at han var omfattet af deklarationen, som i øvrigt er vist på vores hjemmeside. Enhver kan gå ind på den elektroniske tingbog og kontrollere sine servitutter på deres (og andres) grunde, og her er deklarationen anført. Selve deklarationen er lyst på alle grunde i foreningen, og påbyder blandt andet skelafstande (mod Gyvelbugten og Lyngbugten 11m, til øvrige skel 7m) for byggeri. Pågældende blev klar over dette, og har siden flyttet den ene del af byggeriet. Tilbage står et skur, som grundejeren har lovet at flytte ind bag byggelinjen. Det er disse skelafstande som betyder at vi ikke får byggeri som danner en lukkethed for udsyn, og skaber det lysåbne indtryk som er vigtigt for os alle, og medvirker til at skabe en forøget værdi for vore grunde.

Vi har et nært samarbejde med vore to naboforeninger Klitrosebugten og Tornerosebugten. Vi er alle tre udstykket fra daværende stenværk, og har samme deklaration. Samarbejdet omfatter gensidig information, og samvirke hvor vi har fælles problemer. Det største problem for tiden er færgetrafikken, som ofte har tætte, lange perioder, hvor den spærrer for udkørsel fra Gnibenvej og øvrige sideveje. Formanden for Klitrosebugten har den ledende hånd, og optræder med mandat til at repræsentere os alle. Han er også redaktør af vores hjemmeside, hvor han informerer om  sagens gang, og har indlagt et skema over tidsrum, hvor færgetrafikken spærrer for anden kørsel.

Diverse.
Vi har haft en enkelt brand i et lyngområde. Vi vil gerne gøre opmærksom på at man skal være meget påpasselig med ild, gløder og cigaretskod, se indlæg fra brandvæsnet på hjemmesiden, hvor også politiets kampagne "Stop indbrud" kan findes. Det er ikke tilladt at have afskårne grene liggende som en slags hegn i skel. Grenbunkerne kan virke om lunter og medvirke som "lunte" til at en brand spredes hurtigt. Endvidere begynder der ofte at spire brombær frem under bunkerne, så man er medvirkende til udbredelse af krat.