Årsberetning 2014

Årsberetning 2013/14.

Perioden fra sidste generalforsamling og frem til nu, har vel nok været den mest begivenhedsrige vi har oplevet i foreningens snart 40-årige historie.

• vore strande og plantagearealer har været hærget af to voldsomme vinterstorme
• vores naturplejeplan er blevet godkendt i kommunen, som derefter har iværksat indledende rydning af rynket rose.
• vi fik sammen med naboforeningerne tildelt 300.000 kr. i støtte fra "15 juni fonden", til støtte af plejeplanens gennemførelse, og formidling af projektet.
• vi har gennemført to naturplejedage, hvor medlemmer mødte op og deltog i de nødvendige arbejder.
• Vi har vænnet os til at kunne passere hen over to ubebyggede grunde fra Lyngbugten til Søstensvej. Grundenes ejere har opsat hegn, for at spærre passagen.
• Ved den årlige vedligeholdelse af hovedvejene, fik Lyngbugtens første del, hen til svinget,  en kraftig istandsættelse, da den var meget nedslidt.
• Hjertestarteren er indkøbt og opsat.

Vinterstormene.

Oktoberstormen Allan væltede en del træer, men der skete ikke større skader.

Decemberstormen Bodil var voldsommere. På grundene gik det nogenlunde som under oktoberstormen, kun med mindre skader på bygninger, men med væltede træer, især langs Strandvejen (kommunalt område). Kommunen er orienteret, men har kun ryddet op ved selve vejbanen .
Indberetning til formanden om hændelser på de enkelte grunde med fotografier gik fint, og berørte ejere blev orienteret via e-mail.
Strandområdet blev hærget voldsomt, således at der nu kun ligger tykke lag af sten helt op til de forreste strandvolde, stierne langs stranden er delvis skyllet bort, og der har været gennembrud til sænkningerne langs stranden, som blev oversvømmet på de laveste dele. Vi og andre grundejere i kommunen fik siden besked om at rydde op efter stormene, og dette er sket hos os - med undtagelse af det kommunale område på siderne af Strandvejen.

Vi kan og må ikke forsøge at udbedre de skete skader i landskabet - det skal have lov til at udvikle sig naturligt. Vores strand er geologisk en "pålægningsstrand" hvor nyt materiale tilføres, når der har været afslidninger, og vores kystlinie har stort set været uforandret gennem mange år.

Naturpleje.

I efteråret gennemførte vi den årlige slåning i sænkningerne ved Strandvejen, helt hen til overgangsstien ved Gyvelbugtens fællesområde. Herfra blev den sidste østlige del af området foran Gyvelbugten ryddet færdigt af frivillige, og det kan derefter indgå i den årlige vedligeholdelse.

Vores politik vedrørende vedligeholdelsen af sænkningerne er fortsat årlig slåning, og vi vil forhandle med kommunen om at de bidrager til slåningen omkring Strandvejen, da det faktisk er kommunalt område. Vi har haft diskussion om at vedligeholdelsen skulle ske ved afgræsning med køer. Denne løsning er fravalgt, da det vil kræve en lang række praktiske foranstaltninger - f.eks. hegning med klaplåger og evt. færiste, vand (opvarmet om vinteren) og tilsyn.

Kommunen har godkendt vores plejeplan, og denne godkendelse betyder at de arbejder der udføres i medfør af planen er gjort lovlige, selvom strandarealet er beskyttet.
Vort projekt sammen med de to naboforeninger om fjernelse af rynket rose og naturgenopretning har nu fået fondsstøtte på 300.000 kr., og vi arbejder sammen videre med gennemførelsen.
Kommunen har et projekt om forsøg på manuel/maskinel fjernelse af rynket rose. De valgte at iværksætte forsøget i det samlede område fra os og ud til Gniben. De har opgravet rynkede roser i hele området og fjernet rødderne, så meget det var muligt. Foreningerne har til gengæld lovet at vi ville følge op ved at fjerne eventuelle rodstumper, så roserne helt kan forsvinde. Roserne skulle efter ca. 3 års lugning være udpinte og forsvinde. Vi håber at kunne samle medlemmer til arbejdsdage til denne opgave. I dette år har vi allerede haft to naturplejedage, hvor der blev taget godt fat. Udover opgravning bliver flade områder slået med maskine, og det afslåede plantemateriale  fjernet. Denne slåning skal udføres 3-4 gange om året, for også at udpine roserne der.

Alt udført arbejde indtil nu er blevet udført uden udgift for foreningerne. Når de kommunale projektpenge og fondsmidlerne er opbrugt, skal disse maskinelle slåninger gentages jævnligt indtil roserne er udpint og væk. Det bliver så de enkelte foreninger som betaler, hver for deres områder. Vi har derfor indlagt en stigning af naturplejeudgifterne i budgettet.

Med den forøgede aktivitet om efteråret er det nødvendig at vi rykker betalingen af kontingent frem til at ske snarest muligt efter generalforsamlingen. Kassereren oplyser, at betalingen bliver rykket til 1. oktober, og minder om at vi stadig ønsker meget at betalingen sker via PBS. Endvidere  mangler vi også mailadresser på enkelte, således at vi kan spare arbejde og porto ved vore udsendelser af breve, og ikke mindst for at vi kan give hurtig besked, hvis der sker noget med jeres sommerhuse.

Hegning

Vi har i mange år kunne passere frit fra Lyngbugten til Sandstensvej i naboforeningen. Passagen er sket over to ubebyggede grunde, hvor ejerne nu har lukket for passagen med hegn.
Vi er naturligvis kede af det skete, men kan så i stedet anvise en sti som ligger lige udenfor fælles-området ved Lyngbugten. Når man kommer ud af området, kan man dreje til venstre i stedet for at gå ned mod stranden, og gå hele vejen hen til den næste forening, og videre mod Gniben. Ved oversvømmelsen løb havet ind og ned i sænkningen foran Lyngbugten, så man ikke kunne komme til stranden fra Lyngbugtens fællesområde. Den sti vi gerne ser benyttet og trampet til, fører bag om sænkningerne ned til stranden, og er derfor et alternativ til den nu lukkede passage.

Vejarbejde.

I dette år har vi koncentreret os om Lyngbugten, som var stærkt nedslidt og hullet på stykket hen til svinget, og derefter jævnt slidt op mod Olga. Det første stykke er blevet hovedistandsat, og resten fik sammen med Gyvelbugten den almindelige årlige vedligeholdelse.