Bilag 1 2014

 

Bilag 1 til referat af generalforsamlingen 2014

Oplæg til medlemsforslag:

 

Kære medlemmer af grundejerforeningen Gyvelbugten

Hermed fremsendes 2 bilag til forslagene til ændringer af 3 punkter i Deklarationen, som jeg ønsker behandlet på generalforsamlingen den 16. august 2014. Desværre kan jeg ikke deltage på grund af ferie i Portugal, derfor mit korte oplæg til det af bestyrelsen udsendte skriftlige forslag.

Baggrunden for at stille forslagene er, at bestyrelsen ønsker at håndhæve afstandskravene i en 45 år gl. Deklaration, som ikke er efterlevet i mange år, gældende fra 2014, samtidig med at, bestyrelsen giver dispensation for alle tidligere overtrædelser i vedhæftede bestyrelsesbeslutning fra November 2013.

Dette finder jeg ikke rimeligt, når Odsherreds Kommune ikke ønsker at håndhæve disse afstandskrav, som anført i dokumentet.

Øvrige argumenter for forslagene fremgår af det skriftligt udsendte bilag til dagsordenen.

Med venlig hilsen

Kurt Pedersen
Gyvelbugten 14.

 

Forslag til generalforsamling i grundejerforeningen Gyvelbugten, den 16. august 2014.

Som medlem af grundejerforeningen og grundejer af Gyvelbugten 14, stilles hermed forslag til generalforsamlingen om følgende ændringer til Deklarationen gældende for området:

 

Forslag 1:

§ 4, linie 7, foreslås følgende tekst slettet:

Langs de 8 meter brede veje pålægges byggelinie i en afstand af 15 m fra vejmidten.

 

Forslag 2:

§ 6, linie 3, foreslås følgende tekst slettet:

Bygninger må ikke opføres nærmere skel mod anden grund, fællesareal eller sti end 7 m.

 

Forslag 3:

§ 6, linie 23 – 29, foreslås følgende tekstafsnit slettet:

Levende hegn om storparceller skal plantes i en bredde af mindst 4 m, og andre hegn skal plantes i en dybde af mindst 3 m. Mellem parcellerne fordeles de nævnte bredder med halvdelen til hver.

….. Hegninger må ikke uden de påtaleberettigedes godkendelse ændre karakter, men skal retableres og vedligeholdes på en efter de påtaleberettigedes skøn forsvarlig måde.