Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Referat > Referat 2022
top
Page

Referat 2022

 

Hent referatet i PDF-format - Link

Referat
Generalforsamlingen lørdag den 13. august 2022 kl.10.00 i Odden Forsamlingshus

Til stede var 35 grunde.

Efter vedtægternes § 5 var foreningens medlemmer indkaldt til generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning (vedlagt)
 3. Reviderede regnskab (vedlagt)
 4. Forslag fra bestyrelsen
  1. Kontingent uændret 800 kr. årligt
  2. Sammenkomst første lørdag i juli, uformelt
 5. Forslag fra medlemmerne

     1. Ingen forslag modtaget
 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år

     1. Jytte Becker og Bjarne Olsen udtræder og giver plads til yngre kræfter
 1. Valg af suppleant til bestyrelsen

     1. To ledige poster, da Berit og Søren ikke ønsker genvalg
 1. Eventuelt

 

Referat

Fra bestyrelsen deltog Claus Freiberg, Bjarne Olsen, Frederik Aagaard, Torsten Christensen, Jytte Becker og suppleanterne Berit Engberg og Søren Sadolin.

Claus bød velkommen.

 

 1. Valg af dirigent

Irene Ludvigsen, formand i Tornerosebugten, var dirigent.

Irene kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig og gav herefter ordet til bestyrelsen.

 

 1. Bestyrelsens beretning

Skriftlig årsberetning var vedlagt indkaldelse. Den blev kort gennemgået ud fra PowerPoints, vedlægges referatet.

 

En ny begyndelse – overdragelse fra tidligere bestyrelse

Ny begyndelse med ny formand og nye medlemmer, Torsten og Frederik, med fokus på:

 • Gennemsigtighed/objektivitet.
 • Definer fokusområder.
  • Naturpleje/foldene.
  • Økonomi.
  • Foreningens veje/kommunens veje.
  • Godt naboskab/medlemskab.

Naturpleje og foldene.

Claus gav et kort referat af historien bag plejeaftalen.

Fire kvier kom midt i maj, men to måtte hurtigt hjem igen pga. mangel på foder.

Efter planen kommer kvæget igen mandag d. 15. august. Der er rigeligt med foder nu.

Foreningen sørger stadig for slåning en gang om året, hvert efterår.

I maj var Claus og Jytte på tur med Benjamin Dyhre og en anden medarbejder fra naturteamet, Odsherred Kommune. Der blev drøftet nedslidning af skrænter, vedligeholdelse af hegn og økonomien bag. Kommunen er stadig interesseret i at pleje naturen med dyr. Benjamin vil søge om en tillægsbevilling til vedligeholdelse og eventuelt flytning af hegnet.

Nyt er også, at Jesper, Birkemosegård, vil slå under hegnet inden dyrene kommer, Jesper vil også vedligeholde vandhullet i vest.

Alt i alt giver disse tiltag en bedre økonomi for foreningen.

Vi vil fortsætte med statusmøde i efteråret mellem Odsherred Kommune, Birkemosegård og os. Der er tale om en trepartsaftale, der gælder frem til 2025.

Søren Hansen, Ellingeskovens træfældning, har fået ansvar for at slå i foldene en gang om året, hvilket er en stor økonomisk forbedring.

 

Veje

Vejteamet har været i kontakt med diverse myndigheder og har bl.a. sørget for at bestille en fartkontrol på Oddenvej. Den viste, at der ikke var ret mange, der kørte for stærkt og én person fik klip i kørekortet. Statistisk set er Oddenvejen ikke farlig, selv om vi godt kan opleve, at nogle kører meget stærkt. Torsten fortalte, at alle kan bestille/anmode politiet om en fartkontrol. www.politiet.dk

Strandvejen er kommunal, men det kræver bump eller andre chikaner, hvis hastigheden skal sættes ned. Det er en opgave for kommunen i samarbejde med politiet. Ingen af parterne mener det er vigtigt. Odsherred Kommune mener heller ikke, at der skal laves skråparkering eller lignende på Strandvejen.

Vi kan, som grundejerforening, sætte et skilt op med 20 km i timen på vores private veje, men ulovlige skilte kan politiet reagere på ved anmeldelser.

Slamsugeranhænger bliver ikke længere parkeret på Strandvejen.

Bestyrelsens beretning taget til efterretning.

Spørgsmål og kommentarer

René, Lyngbugten 16, foreslår, at der igen sættes store sten i krydset Strandvejen og vores veje og at de kan males med 20 km i timen. Det er billigt.

Bitte, Gyvelbugten 23, spørger, om det er muligt at komme ud af plejeaftalen før 2025 med kvæg.

René, Lyngbugten spørger om det kan være en idé at skifte kvæg, f.eks. Galloway, som er et mindre dyr, der bl.a. går på Ellinge overdrev. Foreningen kunne eventuelt betale for transporten af dyr og får til gengæld en bedret egnet race.

Lisbeth, Lyngbugten 18, udtrykte tilfredshed med kvæg, de og familien er meget glad for dem.

Bitte, Gyvelbugten 23, påpeger, at der er forskellige oplevelser af køer. De ødelægger skrænter mm. Hun er meget ked af køerne.

Berit, Gyvelbugten 10, spørger, om der giver det mening med køer, hvis de ikke tager, hvad vi regner med.

Birgitte, Koglebugten 2, bemærker, at der skal være et vel gennemarbejdet grundlag for at kunne træffe en beslutning om køer eller ej.

Claus svarer, at plejeaftalen kan opsiges med et halvt års varsel, men så har vi en ny situation. Vi holder som sagt statusmøder med Odsherred Kommune og Jesper, Birkemosegård, da det er en trepartsaftale, der er indgået. Kommunen vil meget gerne have kvæg. Ønsker foreningens medlemmer ikke have køer, må vi drøfte det på en generalforsamling. Der skal tages stilling på et oplyst grundlag, så alle kan tage stilling til den videre pleje af naturen.

Claus pointerer, at bestyrelsen arbejder ud fra medlemmernes holdning.

Jørgen, Gyvelbugten 4 efterlyser en plan for arealet uden for foldene. Det er godt, at roserne er reduceret, men nu trænger de til at blive slået, og stien for enden af Gyvelbugen er ved at gro til. Jørgen opfordrer til, at der bliver slået igen og opfordrer til at sætte slåningen i system. Der skal slås tre gange om året, så forsvinder roserne langsomt.

Lisbeth, Gyvelbugten 9, gør opmærksom på, at der er mange gyvler ned mod hegnet på fællesarealet.

Inger, Lyngbugten 38, har med tilfredshed bemærket, at der er udbedret huller i vinter.

 

 1. Regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet og sagde, at det havde været et fornuftigt regnskabsår. Måske betyder en ændret bestyrelse, at der er så stort et overskud, der er bl.a. ikke brugt så mange penge på naturplejen. Endelig fremgår en større regning ikke af regnskabet. Den er betalt ved årets afslutning og efter at regnskabet blev afsluttet.

Der er brugt flere penge på veje, da Skovbugten har fået den store tur efter nybyggeri.

Kassereren beklager, at der blev sendt to udgaver af regnskabet og at der er forskal på 1. og 2. udgave.

 

Spørgsmål

Bitte, Gyvelbugten 23, spørgsmål til den regning, der er betalt, men ikke fremgår.

Lyngbugten 32, påpeger, at der ikke er overensstemmelse mellem antallet af medlemmer og kontingentet. Der er en difference på ca. 2500 kr., der ikke er bogført.

I budgettet er udgiften til bestyrelsesmøder sat som udgift og ikke indtægt.

Frederik svarer, at regnskabet vil blive bygget op til nyt niveau næste år.

Svend, Fyrbugten 3, spørger, hvordan det kan være, at foreningen har betalt for hele renoveringen af Skovbugten, da der både bor medlemmer og ikke-medlemmer.

Svaret er, at de har vejret. Der er flere, der ikke er medlemmer, som har meldt sig ind, og vi arbejder videre på af få resten med. I øvrigt er vores veje gode og har godt ry.

 

 1. Forslag fra bestyrelsen
 • Kontingentet holdes uændret på 800 kr. om året.

  Vedtaget.
 • Sammenkomst i juli.

  Mødes uformelt på kryds og tværs på fællesarealerne.

  Flere gav udtryk for, at det er en hyggelig idé.

  Forslaget godkendt.

 

 1. forslag fra medlemmer

Ingen forslag modtaget.

 

 1. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Michael Munch, Gyvelbugten 12.

Louis Pilmark, Fyrbugten 5.

Begge fortalte kort hvem de er og at de gerne vil gøre en indsats

Begge valgt uden modkandidater.

 

 1. Valg af Suppleanter

Berit Engberg, Gyvelbugten 12 ønsker fortsat at være suppleant.

Jytte Becker, Lyngbugten 9, ønsker at fortsætte tilknytningen til bestyrelsen som suppleant.

Søren Sadolin, Gyvelbugten 22, fortsætter som suppleant.

Valgt uden flere kandidater.

 

 1. Eventuelt

Inger, Lyngbugten 38, har bemærket, at der nogle steder er rejst plankeværk, og at der også nogle steder bliver brugt haveaffald som en slags plankeværk, hvilket ikke er efter vedtægterne.

Endvidere, at hun synes, det er et problem med saunaer på stranden. Den ene uden nummerplade, der slet ikke må køre på vejen. De havde også tændt bål i klitten

Frederik svarer, at der er ikke grundlag/hjemmel for at forbyde hverken saunaer eller bål. Men man må ikke campere og skal tage hensyn til vind mv.

René, Lyngbugten 16, opfordrer til at bruge logbøger/informationer i de huse, der lejes ud. Den skal ud over praktiske oplysninger også omfatte de særlige forhold, der gælder her. Blandt andet at man skal passe på med grill og bålfade i lyngen og opfordre til at køre 20 km på vejene.

Poul Henrik, Fyrbugten 1, gør opmærksom på, at der skal være to p-pladser på hver grund, og at der ikke må parkeres på veje og fællesarealer. Poul Henrik opfordrer til at læse vedtægterne og deklarationen igennem. Mange får det ikke gjort.

René, Lyngbugten 38, opfordrer til at sende referatet ud til alle og at hjemmesiden mangler at blive ajourført.

Claus takkede for i dag og for en god stemning og tilføjede, at vi er en forening, der har meget til fælles.

Næste generalforsamling bliver lørdag d. 12. august 2023.

Irene Ludvigsen

-dirigent


 

 

 

 

top
top
Menu

Login