Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Naturplejeplan > Græsningsaftale 2016
top
Page

Græsningsaftale 2016

 

 

PLEJEAFTALE

Afgræsning af kystnære arealer i Stenlejerne på Gnibens Nordkyst

                                 

 

FORMÅL

Formålet med indgåelse af denne plejeaftale er at skabe og bevare et åbent naturområde bestående af forskellige naturtyper og holde disse fri for opvækst af uønskede planter som rynket rose, havtorn, div pil m.m. Der skal samtidig tages hensyn til rekreative og landskabelige forhold.

Græsningen er derfor underlagt dette formål. Det betyder at græsningstrykket skal tilpasses bekæmpelsen af den uønskede vegetation og udviklingen af den ønskede vegetation samt det dertil knyttede dyreliv. Græsningen af kystnære naturområder i et sommerhusområde betyder at græsningen også skal tilpasses den rekreative brug og ikke må virke skæmmende i landskabet. Græsningstrykket er højere end normalt på kystnær naturområder. Omvendt er perioderne for græsning korte og skal også modvirke opvækst af invasive arter.

De første år med afgræsning kan foregå med et større antal dyr i en længere periode end der på sigt ønskes på arealerne. Når den tilstræbte vegetation er naturligt etableret, sænkes græsningstrykket og tidspunktet for udsætning og hjemtagning tilpasses især til gavn for blomstring og fuglelivet.

 

AFTALEPARTER

Aftalen er indgået mellem:

Lodsejere:

  • Odsherred Kommune, CVR 29188459, ejer af matrikel 17q og 17eh Yderby By, Odden og
  • Grundejerforeningen Gyvelbugten, CVR 32727565, ejer af matrikel 17i, 17cø og 10z Yderby By, Odden

som administrator og bruger af arealerne

og

Besætningsejer:

  • Gårdejer Jesper Andersen, Birkemosegaard, CVR 71299457

 

AFTALENS INDHOLD

Aftalen indgås for en perioden på 5 år fra den 1. august 2016 til den 31. oktober 2021, hvorefter den udløber uden opsigelse.

Aftalen omfatter to folde på tilsammen ca. 2,4 hektar. Foldene ses af vedhæftede kortbilag. Arealerne udgøres af dele af matriklerne 17i, 17cø, 17q, 17eh og 10z alle Yderby By, Odden.

Græsning forudsætter dispensation fra miljøbeskyttelsesloven jævnfør reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Arealerne er ved aftalens opstart registreret som strandoverdrev, hede og mose efter naturbeskyttelsesloven.

Der er ingen økonomiske fordringer mellem parterne. Besætningsejeren er berettiget til selv at søge evt. mulige tilskudsordninger til afgræsningen.

Der afholdes et årligt møde i juni om græsningen mellem parterne. Grundejerforeningen Gyvelbugten indkalder til mødet med minimum 4 ugers varsel. Mødet afholdes på Gyvelbugtens område.

Aftalen kan ikke overdrages til tredjemand uden grundejerforeningens og kommunens tilsagn.

Arealernes benyttelse og regulering af dyrehold

Arealerne må kun anvendes til græsning og skal afgræsses med kreaturer. Der må ikke sættes andre dyrearter på græs uden godkendelse af Odsherred Kommune og Grundejerforeningen Gyvelbugten.

Arealerne skal holdes rydeligt for redskaber og lignende.

Græsning skal ske forår og efterår hvert år. Sommer og vinter er græsningsfri perioder.

  • Forårsgræsning kan ske i perioden fra 1. april og 15. juni (begge dage inklusiv).
  • Efterårsgræsning kan ske mellem 15. august og 1. november (begge dage inklusiv).

For begge perioder gælder at dyrene skal at være på arealerne i 6 uger. I de første 2 år af aftalen kan dyrene efter aftale med Odsherred Kommune og Grundejerforeningen Gyvelbugten være på arealerne længere tid.

Besætningsejer udbinder og hjemtager dyr i forhold til den aktuelle vækstsæson.

Græsningstrykket, herunder tidspunkter for udbinding og hjemtagning af dyr, er underlagt formålet med plejeaftalen.

Besætningsejer skal følge et pålæg fra Odsherred Kommune om at hjemtage eller udsætte dyr i foldende inden for 10 dage. Pålægget skal forlods aftales med Grundejerforeningen Gyvelbugten.

 

Odsherred Kommune og Grundejerforeningen Gyvelbugten vurdering af græsning og græsningstrykket lægges til grund for regulering af dyreholdet. Vurderingen bygger på hvordan græsningen lever op til formålet med plejeaftalen. For lidt eller for kraftig nedbidning af vegetation, optrampning af naturområder, væsentlige flue-, støjgener, dyrenes adfærd mv. indgår i vurderingen.

Der kan i snit være 4 ungdyr tilsammen på arealerne. Ungdyr er mellem 9 og 17 måneder. Odsherred Kommune og Grundejerforeningen Gyvelbugten kan jævnfør ovenstående regulere dette antal.

Græsningen skal overholde de til enhver tid gældende love og regler, bl.a. naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven og dyreværnsloven.

Der må ikke bruges kemiske bekæmpelsesmidler på arealerne. Der må ikke udbringes gødning i nogen form på arealerne, bortset fra den gødning dyrene naturligt efterlader.

Der må ikke fodres på arealerne. Dog må der gives vitamin- og mineraltilskud.

Besætningsejer må anvende ”lokkefodring” til de græssende dyr, men kun i strengt nødvendigt omfang.

Offentligheden har adgang til arealerne gennem stenter og låger. Kommunen opsætter piktogrammer med hund i snor ved låger og stenter.

Uvane, særligt nervøse og opsøgende dyr må ikke udsættes på arealerne.

Aftalen omfatter ikke nogen form for jagt eller regulering af skadevoldende vildt.

Det påhviler besætningsejeren at foretage en evt. afslåning af vegetation som kreaturerne måtte vrage ved deres græsning så som: brændenælder, tidsler, rogusaroser m.m. Afslåningen skal finde sted i samråd med Odsherred Kommune og Grundejerforeningen Gyvelbugten. Evt. ønskværdig vegetation kan forlanges urørt af slåning. f.eks. hvidtjørn, abild, vilde roser eller lign.

Tilsyn, Vedligehold, vand og EL

Besætningsejer har ansvar for regelmæssigt tilsyn med dyr, hegn, mv. Syge og døde dyr skal straks fjernes fra arealerne.

Større skader på fold, hegn og lignende, der ikke skyldes besætningsejer eller dyr, sørger lodsejere for at udbedre.

Lodsejerne etablerer vandingsforhold til dyrene i begge foldsystemer. Vedligeholdelse og tilsyn heraf er alene besætningsejerens pligt og ansvar.

Vandforbruget betales af lodsejerne.

Strømforsyning til Elhegn er etableret af kommunen. Anlægget vedligeholdes og oplades af besætningens ejer.

Besætningsejer skal straks oplyse Odsherred Kommune om konstaterede, opståede skader, hvis udbedring ikke er omfattet af besætningsejers vedligeholdelsespligt.

Ansvar, opsigelse og forlængelse

Ansvaret for dyrene og den skade, de måtte forvolde, påhviler i enhver henseende besætningsejeren. Odsherred Kommune, Grundejerforeningen Gyvelbugten og ejere er uden ansvar for skader på publikum og deres ejendom, som følge af besætningsejers brug af arealerne. Det påhviler besætningsejeren at have de fornødne forsikringer til dækning af evt. erstatningskrav.

Odsherred Kommune og Grundejerforeningen Gyvelbugten kan med øjeblikkelig virkning ophæve aftalen såfremt der ikke sættes dyr på arealerne til aftalt tid eller besætningsejeren ikke efterkommer skriftlige anmodninger om at bringe evt. misligholdelse ud af verdenen inden en vis frist, og denne frist ikke overholdes.

Aftalen kan opsiges af aftalens parter med 6 måneders varsel.

Et år før aftaleperioden udløb aftales det, hvorvidt aftalen kan forlænges og på hvilke vilkår.

 

For Odsherred Kommune

Sign Benjamin Dyre                                      13. juli 2016

                      .........................., den .....................

 

For Grundejerforeningen Gyvelbugten

Sign Bjørn Simonsen, formand                       13. juli 2016
Sign Janne Albertsen, bestyrelsesmedlem      13. juli 2016

                      .........................., den .....................

 

Besætningsejer:

Sign Jesper Andersen                                   13. juli 2016

                       .........................., den .....................

 

 

BILAG 1: Kort over arealerne. Folden er markeret med gul streg.

 

Link til underskreven aftale i PDF - Her

 

 
top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


Kalender

Årskalender - link


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login