Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Naturplejeplan > Græsningsaftale 2020
top
Page

Græsningsaftale 2020

Hent i PDF format

 
PLEJEAFTALE

Afgræsning af kystnære arealer i

Stenlejerne på Gnibens Nordkyst

 

FORMÅL

Formålet med indgåelse af denne plejeaftale er at skabe og bevare et åbent artsrigt naturområde bestående af forskellige naturtyper og holde disse fri for opvækst af uønskede planter som rynket rose, havtorn, div pil m.m. Der skal samtidig tages hensyn til rekreative og landskabelige forhold.

Græsningen er derfor underlagt dette formål. Det betyder at græsningstrykket skal tilpasses bekæmpelsen af den uønskede vegetation og udviklingen af den ønskede vegetation samt det dertil knyttede dyreliv. Græsningen af kystnære naturområder i et sommerhusområde betyder at græsningen også skal tilpasses den rekreative brug og ikke må virke skæmmende i landskabet. Græsningstrykket er højere end normalt på kystnære naturområder. Omvendt er perioderne for græsning korte og skal også modvirke opvækst af invasive arter.

Når den tilstræbte vegetation er naturligt etableret, sænkes græsningstrykket og tidspunktet for udsætning og hjemtagning tilpasses især til gavn for blomstring og fuglelivet.

 

AFTALEPARTER

Aftalen er indgået mellem:

Lodsejere:

  • Odsherred Kommune, CVR 29188459, ejer af matrikel 17q og 17eh Yderby By, Odden og
  • Grundejerforeningen Gyvelbugten, CVR 32727565, ejer af matrikel 17i, 17cø og 10z Yderby By, Odden

som administrator og bruger af arealerne

og

Besætningsejer:

  • Gårdejer Jesper Andersen, Birkemosegaard, CVR 71299457

 

 

AFTALENS INDHOLD

Aftalen indgås for en periode på 5 år fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2026, hvorefter den udløber uden opsigelse.

Aftalen omfatter to folde på tilsammen ca. 2,4 hektar. Foldene ses af vedhæftede kortbilag. Arealerne udgøres af dele af matriklerne 17i, 17cø, 17q, 17eh og 10z alle Yderby By, Odden.

Græsningen er baseret på miljøgodkendelse af 14. september 2016 til dyrehold i sommerhusområde.

Arealerne er ved aftalens opstart registreret som strandoverdrev, hede og mose efter naturbeskyttelsesloven.

Der er ingen økonomiske fordringer mellem parterne. Besætningsejeren er berettiget til selv at søge evt. mulige tilskudsordninger til afgræsningen. Reglerne for et hjemtaget tilskud må dog ikke hindre, at denne aftales bestemmelser kan efterleves.

Der afholdes et årligt møde i juni om græsningen mellem parterne. Grundejerforeningen Gyvelbugten indkalder til mødet med minimum 4 ugers varsel. Mødet afholdes på Gyvelbugtens område.

Aftalen kan ikke overdrages til tredjemand uden grundejerforeningens og kommunens tilsagn.

Arealernes benyttelse og regulering af dyrehold

Arealerne må kun anvendes til græsning og skal afgræsses med kreaturer. Der må ikke sættes andre dyrearter på græs uden godkendelse af Odsherred Kommune og Grundejerforeningen Gyvelbugten.

Arealerne skal holdes ryddelige for redskaber og lignende.

Græsning skal ske forår og efterår hvert år. Sommer og vinter er græsningsfri perioder.

  • Forårsgræsning kan ske i perioden fra 1. april til 30. juni (begge dage inklusive).
  • Efterårsgræsning kan ske mellem 15. August og 1. november (begge dage inklusive).

Besætningsejer udbinder og hjemtager dyr i forhold til den aktuelle vækstsæson.

Forinden kontaktes grundejerforeningen, som sørger for at gennemgangslågerne bliver lukkede og elhegnet tændt ved udbindingen, og tilsvarende åbnes og slukkes efter hjemtagningen.

Græsningstrykket, herunder tidspunkter for udbinding og hjemtagning af dyr, er underlagt formålet med plejeaftalen.

Besætningsejer skal følge et pålæg fra Odsherred Kommune om at hjemtage eller udsætte dyr i foldende inden for 10 dage. Pålægget skal forlods aftales med Grundejerforeningen Gyvelbugten.

Odsherred Kommune og Grundejerforeningen Gyvelbugten vurdering af græsning og græsningstrykket lægges til grund for regulering af dyreholdet. Vurderingen bygger på hvordan græsningen lever op til formålet med plejeaftalen. For lidt eller for kraftig nedbidning af vegetation, optrampning af naturområder, væsentlige flue-, støjgener, dyrenes adfærd mv. indgår i vurderingen.

Der må højst være syv ungdyr i alt på de samlede arealer. Antallet vurderes at dyreejeren, og afhænger af fodersituationen. Græsningen skal overholde de til enhver tid gældende love og regler, bl.a. naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven og dyreværnsloven.

Der må ikke bruges kemiske bekæmpelsesmidler på arealerne. Der må ikke udbringes gødning i nogen form på arealerne, bortset fra den gødning dyrene naturligt efterlader.

Der må ikke fodres på arealerne. Dog må der gives vitamin- og mineraltilskud.

Besætningsejer må anvende ”lokkefodring” til de græssende dyr, men kun i strengt nødvendigt omfang.

Offentligheden har adgang til arealerne gennem stenter og låger. Kommunen opsætter piktogrammer med hund i snor ved låger og stenter.

Uvane, særligt nervøse og opsøgende dyr må ikke udsættes på arealerne.

Aftalen omfatter ikke nogen form for jagt eller regulering af skadevoldende vildt.

Tilsyn, Vedligehold, vand og EL

Besætningsejer har ansvar for regelmæssigt tilsyn med dyr, hegn, mv. Syge og døde dyr skal straks fjernes fra arealerne.

Større skader på fold, hegn og lignende, der ikke skyldes besætningsejer eller dyr, sørger lodsejerne for at udbedre.

Lodsejerne etablerer vandingsforhold til dyrene i begge foldsystemer. Vedligeholdelse og tilsyn heraf er alene besætningsejerens pligt og ansvar.

Vandforbruget betales af lodsejerne.

Strømforsyning til Elhegn sker med et solpanel, som er etableret af kommunen. Anlægget er indhegnet med elektrisk hegn, og området vedligeholdes af grundejerforeningen, som også betjener det. Kommunen vil, når batteriet er udtjent bekoste et nyt.

Ved eventuelt tyveri eller hærværk på anlægget, varetager kommunen retablering. Besætningsejer skal straks oplyse Odsherred Kommune om konstaterede, opståede skader, hvis udbedring ikke er omfattet af besætningsejers vedligeholdelsespligt.

Ansvar, opsigelse og forlængelse

Ansvaret for dyrene og den skade, de måtte forvolde, påhviler i enhver henseende besætningsejer. Odsherred Kommune, Grundejerforeningen Gyvelbugten og ejere er uden ansvar for skader på publikum og deres ejendom, som følge af besætningsejers brug af arealerne. Det påhviler besætningsejeren at have de nødvendige forsikringer til dækning af evt. erstatningskrav.

Odsherred Kommune og Grundejerforeningen Gyvelbugten kan med øjeblikkelig virkning ophæve aftalen hvis der ikke sættes dyr på arealerne til aftalt tid eller besætningsejeren ikke efterkommer skriftlige anmodninger om at bringe evt. misligholdelse ud af verdenen inden en vis frist, og denne frist ikke overholdes.

Aftalen kan opsiges af aftalens parter med 6 måneders varsel.

Et år før aftaleperioden udløb aftales det, hvorvidt aftalen kan forlænges og på hvilke vilkår.

 

For Odsherred Kommune

 

                      .........................., den .....................

 

For Grundejerforeningen Gyvelbugten

 

.........................., den .....................

                      formand

 

.........................., den .....................

bestyrelsesmedlem

Besætningsejer:

 

                      .........................., den .....................


 

BILAG 1: Kort over arealerne. Folden er markeret med gul streg.

Kort

 

 

top
top
Menu

 Græsningsaftalen 2020 Læs her

 

 

Login