Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Vedtægter
top
Page

Vedtægter

 

"VEDTÆGTER FOR  GRUNDEJERFORENINGEN "GYVELBUGTEN/YDERBY LYNG”.

Navn, hjemsted og område:
l. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gyvelbugten/Yderby Lyng”. Dens hjemsted er Sjællands Odde. Foreningen omfatter flg. matr. nr.:

17 bæ, l0 iu, l0 ix, l0 iz, l0 me, l0 lz, l0 lf, l0 kz, l0 kø, l0 la, l0 li, l0 læ, l0 lø, l0 mh, 10 mk, 10 mm, 10 mo, 10 mq, 10 ms, 10 mu, 10 mx, 10 mz, 10 mø,10 nc, 10 mb, 10 mc, 10 kp, 10 md, 10 mf, 17 dd, 10 ld, 17 dl, 17 dn, 17 dp, 17 dr, 17 bz, 10 iv, 10 iy, 10 iæ, 10 ly, 10 le, 10 ky, 10 kæ, 10 lg, 10 lh 10 lb, 10 lc, 10 1m,
10 mi, 10 ml, 10 mn, 10 mp, l0 mr, 10 mt, 10 mv, 10 my, 10 mæ, 10 nb, 10 ma, 10 kq, 10 ko, 10 lk, 10 me, 10 mg, 17 dg, 17 dk, 17 dm, 17 do, 17 dq, 17 ds, 17 dt,17 dv, 17 dy,17 dæ, 17 ea, 17 df, 17 cu, 17 cs,
17 ca/cq, 17 co, 17 cm, 17 ck, 17 ch, 17 cf, 17 cd, 17 cy,17 ce/cæ, 17 du, 17 dx, 17 dz, 17 dø, 17 de,
10 kv/17 cv, 17 ct, 17 co/cr, 17 cp, 17 en, 17 bø/cl, 17 ci, 17 cg, 17 ce, 17 cx, 17 cz,
alle af Yderby by, Odden sogn, samt parceller udstykket fra disse ejendomme.

Der henvises til udstykningsplan for matr. nr. 2 c m.fl., Yderby by, Odden sogn, udarbejdet af landinspektør Erik Pedersen, Nykøbing Sjælland i februar 1969, der er bilag til deklaration tinglyst 8. maj 1969 og senere paa matr. nr. 2 c  m.fl., Yderby by, Odden sogn.

Dermed omfatter foreningen grundene med følgende adresser:
Fyrbugten nr. 1 – 6
Granbugten nr. 2 og 4
Gyvelbugten nr. 1 – 24, samt nr. 26
Koglebugten nr. 1 – 9
Lyngbugten nr. 1 – 38, samt nr. 40, 42, 44, 46, 48 og 50
Pilebugten nr. 1 -6, samt nr.8
Skovbugten nr. 1 – 5, samt nr. 7
Strandhagevej nr. 27

Alle med postnummer 4583 Sjællands Odde

Medlemmer:
2. De til enhver tid værende ejere af de i ejerforeningens område beliggende ejendomme eller parceller har ret og pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen, jfr. tinglyst deklaration.
Foreningen kan udvides til at omfatte andre ejendomme end de nævnte.
Medlemskab indtræder ved tinglyst adkomst til ejendommen, dog at den tidligere ejer ikke frigøres for forpligtelser overfor foreningen, forinden underretning om ejerskiftet er meddelt dennes bestyrelse, og forinden eventuelle restancer fra sælgers ejertid er betalt.

Formål:
3. Foreningen, der er upolitisk, er stiftet i henhold til deklaration tinglyst 8. maj 1969 og senere på matr. nr. 2 c, 3 d, 3 e, 6 f, 6 g, 7 l, 8 i, 9 z, 10 z, 9 fd, 9 fe, 9 ff, 9 fg, 9 fh, 13 g, 16 d, 16 g og 16 r, Yderby by, Odden sogn.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder blandt andet at administrere og vedligeholde samt renholde veje og stier, de øvrige fællesarealer, drænledninger, forsyningsledninger, etablering af modningsfond m.v..
Foreningen kan tilsluttes eventuelle sammenslutninger af grundejerforeninger eller en hovedorganisation for sådanne.
 
Generalforsamling:
4. Generalforsamlingen har indenfor de i loven fastsatte rammer den højeste myndighed i grundejerforeningens anliggender.

5. Den ordinære generalforsamling holdes i august måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, bilagt det reviderede regnskab for foreningen, dagsorden m.v..
Indkaldelsen sendes med almindelig brev til medlemmets permanente adresse eller med elektronisk post til den opgivne elektroniske postadresse.

Dagsorden:
6. For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af formand for bestyrelsen.
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af en suppleant til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer samt af 1 revisorsuppleant
10.Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 15. juli.

Ekstraordinær generalforsamling:
7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 14 dage efter, at mindst 1/3 af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen herom. Sådanne generalforsamlinger sammenkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen sendes med almindelig brev til medlemmets permanente adresse eller med elektronisk post til den opgivne elektroniske postadresse.

8. På generalforsamlinger vedtages forslagene med simpel stemmeflerhed. Ved vedtægtsændringer og vedtagelser af for medlemmerne økonomisk byrdefulde vedtagelser udkræves dog, at over halvdelen af grundejerforeningens medlemmer er til stede, og at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer mødt, indkaldes med 7 dages varsel en ny generalforsamling senest 15 dage efter. Indkaldelsen sendes med almindelig brev til medlemmets permanente adresse eller med elektronisk post til den opgivne elektroniske postadresse.

Stemmeret:
9. På grundejerforeningens generalforsamling og møder har hver parcel l stemme.
Eet medlem kan repræsentere et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Endvidere kan ægtefæller gensidig repræsentere hinanden, når skriftlig fuldmagt foreligger. Stemmeafgivning er ikke skriftlig med mindre dette bestemmes ved almindelig stemmeflerhed.
Både stemmeret og valgbarhed fortabes, såfremt en restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling

Bestyrelse:
10. Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf formanden vælges særskilt på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt selv med kasserer og sekretær.
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over generalforsamlings- og bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen varetager grundejerforeningens forhold i enhver henseende og repræsenterer den i alle forhold.
Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen at antage lønnet medhjælp, såsom assistance af revisor, advokat, landinspektør, ingeniør.
Bestyrelsen råder over foreningens midler, alt i overensstemmelse med lovene og de på generalforsamlingen tagne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser.
Bestyrelsens formand vælges for 2 år af gangen. Af de øvrige medlemmer afgår halvdelen efter tur hvert andet år på den ordinære generalforsamling. Afgående medlemmer kan genvælges.

11. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som forholdene gør det nødvendigt. Formanden og hvert bestyrelsesmedlem kan sammenkalde bestyrelsen. Sammenkaldelsen bør finde sted med mindst tre dages varsel, men i påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel.

Tegningsberettigelse:
12. Foreningen tegnes i alle anliggender af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf et skal være formanden eller kassereren.

13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, hvoraf enten formanden eller kassereren.
Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens - i dennes fravær - kassererens stemme afgørende.

Regnskab og revision:
14. Foreningens regnskabsår er 1/7 - 30/6.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der ligeledes vælges af generalforsamlingen. Revisorerne har ret og pligt til uanmeldt revision.

15. Grundejerforeningens midler hensættes i bank eller sparekasse. Kassereren kan disponere alene på foreningens konti efter meddelt fuldmagt fra bestyrelsen. Foreningens formand skal have spørgeadgang til foreningens aktiver i bank/sparekasse. Den kontante kassebeholdning, herunder girokonto, må ikke overstige kr. 1.000,-. Kassereren fører en af revisorerne autoriseret kassebog samt protokol over medlemmerne.

16. Ved optagelse i grundejerforeningen betaler hvert medlem et administrationsgebyr hvis størrelse fastlægges ved den årlige generalforsamling.
På hver generalforsamling vedtages et kontingent pr. parcel for det indeværende regnskabsår. I øvrigt skal hver parcel svare lige store bidrag til de fælles goder uanset deres ejendommes areal og beliggenhed. Bestyrelsen sørger gennem kassereren for opkrævning af kontingenter m.v.

17. Efter aftale med grundsælgerne er der indrømmet ejere af andre ejendomme end de af foreningen omfattede adgangsret til veje og fælles arealer i udstykningsområdet.

Vedtaget på generalforsamlingen 21.august 2010, samt efterfølgende ved ekstraordinær generalforsamling 25. september 2010.

 
top

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login