Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Referat > Referat 2009
top
Page

Referat 2009

Referat af generalforsamling afholdt lørdag d. 22. august 2009.

 

 

Til stede var 28 personer, som repræsenterede 20 grunde.
 
Ad 1 Valg af dirigent.
Til dirigent valgtes Jørgen Bang, som fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

Ad 2 Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden Bjørn Simonsen.
Beretningen indeholdt blandt andet en orientering om det årlige arbejde med vedligeholdelse af vore hovedveje og den igangsatte naturpleje ved stranden. Beretningen er vedlagt referatet i sin helhed.
Spørgsmål:
Kan man sætte store sten op for at hindre kørsel?  Svar: Der har tidligere været sat sten op ved stranden, men de er ”taget” af havet.
Hvorfor rydder man ikke længere nede foran ud mod vandet fx foran fællesarealet ved Gyvelbugten og Annies bænk.? Svar: Tages med i naturprojektet.
Herefter godkendtes beretningen enstemmigt.

Ad 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – se vedlagte bilag.
Det reviderede regnskab blev fremlagt af kassereren Bjarne S. Olsen, som redegjorde for regnskabet sammenholdt med årets budget.
Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål.

Ad 4 forslag fra bestyrelsen
Herefter fremlagde kassereren budgetforslaget, som indebærer at kontingentet bliver hævet til kr. 400 pr. år (fra nuværende kr.350) om året.
Der var et spørgsmål om hvorvidt det er for lidt at sætte kontingentet op med kr. 50. Bestyrelsen svarede at de mener det kan løbe rundt og fastholder det forslag, der er sendt ud til alle. Vi kan sætte kontingentet op igen næste år om nødvendigt. Det blev kommenteret at foreningen bør sætte kontingentet yderligere op.
Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt som forelagt af bestyrelsen.

Ad 5 Forslag fra medlemmerne.
Ingen forslag modtaget.

Ad 6 Valg af formand.
Bjørn blev enstemmigt genvalgt som formand.

Ad 7 Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år.
De to bestyrelsesmedlemmer Janne Albertsen og René Sørensen blev enstemmigt genvalgt for to år.

Ad 8 Valg af suppleant til bestyrelsen. Gert Brun er på valg.
Gert Brun blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.
        
Ad 9 Valg af to revisorer. Svend Gideon Olsen og Jørgen Bang er på valg.
Jørgen Bang blev genvalgt og Mogens Nielsen nyvalgt som revisorer.

Ad 10 Valg af revisorsuppleant. Aage Tipsmark er på valg.
Aage Tipsmark blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 11 Eventuelt.
Jørgen Hansen roste bestyrelsen for det store arbejde. Foreslog derefter at der også sættes bænk op ved stranden ved Gyvelbugtens østlige del. Jørgen vil gerne hjælpe med at sætte bænken op.
Bestyrelsen arbejder videre med det gode forslag.
 
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro og orden.

Sign.   Jørgen Bang,
             Dirigent

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login