Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Referat > Referat 2023
top
Page

Referat 2023

 

Referat af Grundejerforeningen Gyvelbugten’s generalforsamling 2023

Lørdag d. 12. august 2022 kl. 10.30

Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6, Havnebyen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Revideret regnskab.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Kontingent uændret 800,- årligt.
 6. Gyvelbugten etableres som blind vej. 
 7. Forslag fra medlemmer.
 8. Ingen forslag modtaget.
 9. Valg af formand for bestyrelsen. 
 10. Claus Freiberg genopstiller.
 11. Valg til bestyrelsen.
 12. Frederik Aagaard og Torsten Christensen. Begge genopstiller.
 13. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
 14. Berit, Jytte og Søren stiller sig fortsat til rådighed.
 15. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 16. Jørgen Bang og Aage Tipsmark genopstiller som revisorer.
 17. Karin Efsen stiller sit suppleanthverv til rådighed.
 18. Eventuelt.
 19. Naturplejedag. Rynket rose – tema

 

Referat

Fra bestyrelsen deltog Claus Freiberg, Michael Munch, Frederik Aagaard, Torsten Christensen, Louis Pilmark og suppleant Jytte Becker

Formanden bød velkommen.

 

 1. Valg af Dirigent

Irene Ludvigsen, formand i Tornerosebugten, blev valgt.

Irene fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig og gav herefter ordet til Formanden.

 

 1. Bestyrelsens beretning

Skriftlig årsberetning var vedlagt indkaldelse. Årsberetningen blev gennemgået ud fra PowerPoints, vedlægges referatet.

Naturpleje/foldene.

Året der gik i foldene 2022-2023.
Der blev udsat kvæg i efteråret 2022 til afgræsning. Som tidligere år har vi konstateret uønsket vækst af bl.a. pil, bævreasp og rynket rose i begge folde efter afgræsning.
Søren Hansen gjorde et fint stykke arbejde med nedslåning. Der blev slået i bund udenfor og indenfor foldene. Desuden blev arealet øst for foldene vedligeholdt. Dette foregik i det sene efterår 2022. Det lykkedes at indgå aftale med Odsherred kommune omkring deling af omkostningerne 50/50. På opfordring har Odsherred kommune ryddet arealet øst for Strandvejen mod kysten for invasiv vækst af Gyvel og Rynket Rose.

Afgræsning.
Der blev udsat kvæg i foldene 15. august. De blev hjemtaget ultimo oktober til Birkemosegård.

Situationen 2023 - PFAS.
Der er ikke udsat kvæg i 2023, da der er konstateret PFAS i kvæget.
Det er ikke forventningen, at der fremadrettet vil blive udsat kvæg i foldene. Bestyrelsen havde påbegyndt arbejdet med udarbejdelse af fordele/ulemper ved kvægholdet. Dette er sat i bero da vi afventer en tilbagemelding fra kommunens naturteam vedrørende forslag til fremtidige muligheder. I den forbindelse forventer bestyrelsen, at der udarbejdes et forslag til en ny plejeplan, der kan erstatte plejeplanen fra 2013.

Vedligehold af veje.
Gyvelbugten og Lyngbugten er rettet af og der er tilført støvbinder. Vejarbejdet er udført af Søren Hansen, Ellingeskovens Træfældning.
I forbindelse med nybygninger/ombygninger/tilbygninger påhviler det bygherren/ejeren af matriklen at sikre, at vejen efter arbejdets udførelse er i samme gode stand, som før arbejdet startede. Udlægning af køreplader er proaktivt, alternativet er udbedring af vejskader den reaktive løsning.

Sikkerhed på vejen.
Der er opsat skiltning, der opfordrer til max. hastighed på 20 km/t ved indkørsel på Strandvejen samt i starten af hhv. Gyvelbugten og Lyngbugten.
Bestyrelsen henstiller til, at alle, der benytter vejene, kører efter forholdene. Det vil sige, at man nyder at færdes med 20 km i timen.

I øvrigt.
Sammenkomsten på fællesarealet d. 1. juli blev aflyst grundet få tilmeldte. Bortset derfra var vejret d. 1. juli ualmindeligt dårligt.

Bestyrelsen vil indkalde til sommerfest d. 13. juli 2024. Bestyrelsen vil sørge for vand, øl og diverse søde-sager mens deltagerne selv medbringer mad. Således sikre vi, at foreningen ikke brænder inde med store mængder mad.

Spørgsmål til Bestyrelsens beretning

Der blev stillet spørgsmål til de konkrete PFAS forhold i grundejerforeningens folde.

Formanden kunne orientere om, at Miljøstyrelsen har orienteret om prøvemålinger i foldende som foretages inden udgangen af 2023.

Der blev desuden stillet spørgsmål til sidevejens vedligeholdelse og generelle stand.

Formanden vil gerne kigge på konkrete stikveje og vurdere nødvendigheden af renovering. Henvendelse skal ske direkte til Formanden.

Der blev fra et enkelt medlem udtrykt bekymring og utilfredshed med hvorledes beplantningen i og udenfor foldene slås. Kritikken gik på for generel og for hård nedslåning af beplantningen samt manglende fjernelse af det nedslåede.

Formanden vil drøfte dette med Søren Hansen og understregede at fjernelse af nedslået beplantning og mere selektiv nedslåning øger vores omkostninger signifikant.

Beretningen blev godkendt.

 

 1. Revideret regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet og bemærkede at det havde været et godt regnskabsår med et positivt resultat på DKK 37.878 fra sidste års resultat på 14.617.

Bestyrelsen har arbejdet aktivt med nedbringelse af omkostningssiden med primært fokus på yderligere konsolidering af omkostningerne til veje og naturpleje. Herudover er det lykkes at få Kommunen til at tage et større økonomisk ansvar for beskæring i og omkring foldene.

Bestyrelsen fastholder, trods årets positive resultat og lavere omkostninger, budgettet til pleje af foldene for kommende periode, da der er usikkerhed omkring hvorledes disse skal håndteres fremadrettet.

Spørgsmål til regnskabet

Bjarne Olsen – Fyrbugten 4: Hvor er det ”ikke indbetalte kontingent-beløb” fra forrige års regnskaber?

Kassereren: Informerer om, at der er en aktiv inkasso sag som endnu ikke er afsluttet. Ejendommen er desuden under ejerskifte og i forbindelse med det ejerskifte bliver det to års skyldige kontingent indhentet og bogført. 

Rene Sørensen Lyngbugten 16: Vi bør få opdateret hjemmesiden.

Kassereren: Lover at bestyrelsen vil lave en gennemgang af hjemmesiden for ”døde” links mm..

Svendsen Pilebugten 1: Er det korrekt forstået at vi har positivt resultatforventning i næste års regnskab.

Kassereren: Bekræfter dette.

Rene Sørensen Lyngbugten 16: Hvorfor ønsker bestyrelsen ikke honorar – er det for at I kan undgå jeres ansvar og forpligtelser?

Formand og Kassereren: Nej, vi er underlagt almindelig lovgivning og dermed også bestyrelsesansvar. Vi arbejder dog for den gode sag. De penge gør bedre gavn i foreningen.

Bjarne Olsen – Fyrbugten 4: I skal være opmærksomme på Nets operationelle udfordringer.

Kassereren: Takker for informationen.

Regnskab Godkendt.

 

 1. Forslag fra Bestyrelsen

 

Kontingentet holdes uændret på 800 kr. om året.
Vedtaget

 

Gyvelbugten etableres som blind vej

Blind vej

Formanden fremlægger forslaget om blænding af gyvelbugten ved placering af sten omkring Strandhagevej 27 og Gyvelbugten 26 og pointerer, at der skal være fri passager for barnevogne, jolletransport mm. Anmodning og koordinering vil ske til/via Kommunen.

Spørgsmål til Blænding af vej

Bjarne Olsen – Fyrbugten 4: Vi har et medlem som bor på Strandhagevej

Formanden, Ernst er orienteret og OK med det.

Inger Marke Lyngbugten 38: Jeg er bekymret for at lukke den vej hvis Strandvejen bliver blokeret f.eks. pga. vejarbejde.

Bengt Christensen Pilebugten 19: Jeg synes det er en rigtig dårlig ide med blokering med sten. Hvis vi spærre bør det være med kæde så vi stadig kan tilgå vejen i forbindelse med beskæring mv.

Jytte Becker, Lyngbugten 9: Man skal tage højde for GPS-visning. Ret henvendelse til kommune vedr. lukning for at sikre at data i relevante systemer opdateres.

Lisbeth Kai Nielsen Gyvelbugten 9: Vi vil gerne have opdateret data til GPS-systemer så trafikken bliver ledt af Strandvejen.

Kim Boskjold Fyrbugten 2: Vi skal sikre os, at det er tilladt at blokere den. Vi skal også undersøge, hvem der bør vedligeholde vejen.

Torsten Christensen Fyrbugten 6 – Bestyrelsesmedlem: Vi gør intet uden at kommunen har tilladt det.

Poul Erik Koglebugten 2: Vi skal sikre os, at kommunen er inde over. Vi bør have mere end en udkørselsvej ved katastrofesituationer.

Michael Kai Rand Gyvelbugten 21: Den vej blev udstykket for at mælkebilen kunne kører en runde – det er nogle år siden det oprindelige formål var forældet.

Inger Marke Lyngbugten 38: Kæder er en god løsning.

Jørgen Bang Gyvelbugten 4: Ændringen er OK, men hvilken status har den vej? Er den offentligt? Den bør beskæres. Vedligeholdelse af vej og beskæring af beplantning bør forekomme.

Formanden: De enkelte matrikelejere skal beskære til skel og vejen skal ejerforeningen vedligeholde.

Michael Kai Rand Gyvelbugten 21: Vi er med på at lukke den. Vi er OK med sten - kæder passer ikke ind i miljøet og administration af nøgler mm. er voldsomt.

Kurt Petersen Gyvelbugten 14: Der er jura omkring dette. Hvilken status har vejen, hvem har vedligeholdelsespligten og hvorledes kan den lukkes.

Torsten Christensen Fyrbugten 6 – Bestyrelsesmedlem: Vi vil gerne have en bemyndigelse fra generalforsamlingen til at lukke vejen og så går vi til kommunen og sikre en korrekt løsning.

Paul Erik Haahr Koglebugten 2: Der skal sikres nabohøring i kommunens. Det skal fremgå af referatet fra generalforsamlingen at der er uenigheder i foreningen.

Birgitte Haahr Koglebugten 2: Vi er nogle der har en interesse i at Strandhagevej forbliver åben og vedligeholdes og beskæres så trafikken spredes.

Torsten Christensen Fyrbugten 6 – Bestyrelsesmedlem: Ejendommene på Strandhagevej er ikke en del af Grundejerforeningen. Vi har ikke nogen myndighed at gå til vedr. vedligeholdelse og beskæring da Strandhagevej ikke har en Grundejerforening.

På Dirigentens anmodning trak Bestyrelsen sig tilbage i 10 minutter sammen med dirigenten for at koordinere en afstemning.

Afstemning:

Der er 33 parceller repræsenteret

Mandat: Luk vejen fra hjørnet ved Gyvelbugten 26 til Strandhagevej 27 med mulighed for hurtig-åbning-løsning (til nødstilfælde) via en etisk løsning. 

Nej til lukning = 10

Hverken eller = 7

Ja til lukning jf. ovenstående mandat = 16

Godkendt. Dermed vedtages dette og løsningen der findes, bliver udført uden yderligere godkendelse.

 

 1. Forslag fra medlemmer.

 Ingen forslag modtaget.

 

 1. Valg af formand for bestyrelsen. 

Valg af formand: Claus Freiberg genopstiller

Genvalgt.

 

 1. Valg til bestyrelsen.

Frederik Aagaard og Torsten Christensen. Begge genopstiller.

Genvalgt.

 

 1. 8.     Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Berit, Jytte og Søren stiller sig fortsat til rådighed.

Genvalgt.

 

 1. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Jørgen Bang og Aage Tipsmark genopstiller som revisorer.

Valgt.

Karin Efsen ønsker ikke genvalg.

Bjarne Olsen valgt som revisorsuppleant.

Valgt.

 

 1. Eventuelt

Rynket Rose Bekæmpelse, Formanden:

Formanden vil gerne invitere til naturplejedag i foråret 2024.

Gitte Hommelgaard Lyngbugten 50: Der vokser Japansk Pileurt frit og denne kan ødelægge fundamenterne i vores huse. Disse bør vi inkludere i naturplejen.

Formanden: Det gør vi naturligvis

Sti til Olga

Formanden: Foreningen har tilbage i 2017 overdraget det jordstykke til Olga hvor stien er på. Der foreligger inden servitutter vedr. brugsret mv. 

Gitte Hommelgaard Lyngbugten 50: Der forsat en sti også ift. BRR rapporten

Bengt Christensen Pilebugten 19:Udtrykker bekymring og frustration over minigolfbane og mulig fremtidig blokering.

Rene Sørensen Lyngbugten 16: Man kan bruge Strandvejen til at komme ud til Oddenvej. Overdragelsen af jordstykket blev vedtaget på en generalforsamling.

Bestyrelsen har fundet følgende uddrag vedrørende overdragelse af areal til Olga fra 2017 og 2018:

Uddrag fra bestyrelsens beretning 2018:

Vejstykket foran Olga-butikken har fra gammel tid tilhørt foreningens matrikel. Som vi tidligere har orienteret om, var Olga-butikken interesseret i at overtage arealet og det er nu gennemført, så vi ved årsskiftet overdrog det til Olga. Foreningens areal stopper nu ved det sydligste sæt bomme, nede ved Olga.

Uddrag fra bestyrelsens beretning 2017:

Foreningen (ved formanden) er tilskødet veje og fællesarealer, som alle har grundværdi nul. Til matriklen for vejen Lyngbugten hører vejstykket Gnibenvej 2 (Olgas butik), 4 og 6, hen til udkørslen til den nuværende offentlige vej - Gnibenvej. Dette vejstykke er udenfor vores udstykningsområde, som er spærret med de fortsatte bomme. Vi er således vej-ejere, men har ikke vej-ret, og dermed ingen vedligeholdelsespligt. Efter et vejsyn skal vejstykket sættes i stand, og udgiften er fordelt til Olga med 80 %, og resten fordelt mellem kommunen og de to andre ejere.

Foreningen har været partshørt i sagen, og har ingen udgift. Olga ønsker at overtage ejerskabet for vejen (grundværdi 0), og vi har sagt ja, hvis Olga betaler udgiften ved om matrikuleringen.

Der blev ikke foretaget afstemning. formanden forestod overdragelsen.

Haveaffald som permanent lægges tæt på skel

Bengt Christensen Pilebugten 19: Af hensyn til brandfare må man ikke ligge kvas/grene mm. langs parcellerne. Jeg mener dette ulovligt? Vil grundejerforeningen undersøge dette og gå ind i denne debat.

Inger Marker Lyngbugten 38: Der ligger grene mm. på mange grunde rundt i vores forening.

Formanden: Jeg har ikke lyst til at lege politimand. Vi opfordrer til nabo-dialog.

Bengt Christensen Pilebugten 19: Det er systematisk – ikke midlertidig indtil de skal på genbrugsstationen.

Frederik Aagaard Lyngbugten 36 – Bestyrelsen: Bestyrelsen kigger ind i det juridiske grundlag ift. Grundejerforeningens regler og offentlig vejledning.

Nedenstående er uddrag for Odsherred Kommunes Den Lille Grønne side 34:

Plej din skovhave: Er din grund blevet mørk med bar skovbund, så tynd ud i træerne og beskær, så der kommer lys ned til bunden. Det vil give plads til urter og blomstrende buske. Grenene bør lægges i en bunke i et hjørne i haven, så kan de blive til skjul og overvintringssted for smådyr og insekter. Hvis de ligger spredt ud over grunden, kan de hæmme væksten af blomstrende urter.

Bjarne Olsen – Fyrbugten 4: Båden der ligger på parkeringspladsen ved Strandvejen bør flyttes af kommunen.

Frederik Aagaard Lyngbugten 36 – Bestyrelsen: Vi har de seneste 1,5 år rettet henvendelse til kommunen vedrørende fjernelse.

Formanden:

Der indkaldes til Generalforsamling næste år.

Lørdag d. 10 August 2024 kl.10.30..

Tak for god ro og orden og en fantastisk debat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login