Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Referat > Referat 2021
top
Page

Referat 2021

 

PowerPoint præsentationen - Link
Hent referatet i PDF-format - Link

Referat
Generalforsamlingen lørdag den 28. august 2021 kl.10.00 i Odden Forsamlingshus

Til stede var 23 grunde og 7 fuldmagter.

Efter vedtægternes § 5 var foreningens medlemmer indkaldt til generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning (vedlagt)
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (vedlagt)
 4. Forslag fra bestyrelsen
  1. Kontingent uændret 800 kr.
 5. Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag modtaget

 1. Valg af formand til bestyrelsen, Bjørn Simonsen stiller ikke op
 2. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år
  To ledige pladser efter Claus Freiberg og Janne Albertsen
 3. Valg af suppleant til bestyrelsen, gerne to. Berit Engberg er på valg og genopstiller
 4. Valg af to revisorer. Aage Tipsmark og Jørgen Bang er på valg og begge genopstiller
 5. Valg af revisorsuppleant. Karin Efsen er på valg og genopstiller
 6. Eventuelt

 

Referat

Fra bestyrelsen deltog Bjarne Olsen, Jytte Becker og suppleant Berit Engberg. Berit trådte ind i bestyrelsen, da Claus Freiberg valgte at træde ud i efteråret. Afbud fra Bjørn Simonsen pga. af sygdom.

Jytte bød velkommen.

 

Ad 1 Valg af dirigent

Jytte foreslog Irene Ludvigsen, formand i Tornerosebugten, som dirigent.

Irene blev enstemmigt valgt og kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig og gav herefter ordet til bestyrelsen.

 

Ad 2 Bestyrelsens beretning

Skriftlig årsberetning var vedlagt indkaldelse. Den blev gennemgået ud fra PowerPoints, vedlægges referatet.

Naturpleje – stenlejerne

 • Historien bag området og hvordan vores naturområde er blevet plejet de forgangne år og økonomien bag planen
 • Naturplejen med køer og slåning. Ingen er herre over naturen, så der har i perioder været lidt foder, mens der sidst på året er masser. Vejret og temperaturen bestemmer. Da østfolden blev skånet i foråret er væksten eksploderet dér. Der er penge i budgettet til at begynde at grave rødder op og slå en ekstra gang, hvis det bliver nødvendigt.

Den nuværende plejeaftale, med køer på området, er netop bliver fornyet og løber i 5 år.

Naturplejedag

Der er blevet afholdt to naturplejedage en i oktober 2020 og en i maj 2021 med pæn tilslutning, arbejdet i foråret var primært fjernelse af pil og roser og reparation af gennemgangen til stranden i østfolden.

Vejene

Vejene bliver vedligeholdt en gang om året, der er dejligt mange mennesker, der bruger deres sommerhuse, det slider ekstra på vejene, så kør forsigtigt.

Der var flg. kommentarer til beretningen

Hastighed på vores privatveje

Flere kommenterede, at der stadig bliver kørt for hurtigt, nogle sagde på Gyvelbugten, mens andre sagde på Lyngbugten. Bestyrelsen lovede ved sidste generalforsamling, at handle, for at få hastigheden sat ned.

Ejere opfordres til at bede naboer, venner mv. om at køre efter forholdene.

Vær opmærksom på, at der er småbørn, der leger og dyr, der pludselig kan springe ud på vejen.

Bestyrelsen vil arbejde på at finde ud af hvilke tiltag, der kan gøres for at få styr på hastigheden.

Naturpleje

En kommentar på, at der sidste gang blev slået for hårdt i vestfolden, hvor buske, man ønsker bevaret, er blevet slået ned. Bestyrelsen opfordres til at lade lidt bevoksning stå som læ for køerne og lade de små ikke hybenroser og tjørn blive tilbage.

Der var et spørgsmål om, hvorfor der skal slås, når der er køer. Svaret er, at det er nødvendigt at slå områderne som supplement til køerne, da de ikke kan spise pilen 100%.

Et spørgsmål til forlængelse af plejeaftalen. Der blev der spurgt, om generalforsamlingen vidste, at plejeaftalen skulle forlænges. Jytte fortalte, at generalforsamlingen er orienteret om, at aftalen skal forlænges efter fem år. Det blev også sagt, at aftalen kan opsiges af alle parter inden for perioden.

Der var en generel opfordring til at flere deltager i vores fælles naturplejedage, der både er givende for naturområderne og på det sociale plan.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

 1. Ad Forelæggelse af regnskabet

Kasserer Bjarne Olsen fremlagde regnskabet:

Der er fremkommet et overskud, bl.a. fordi der ikke er slået så mange gange, som budgetteret.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Kassereren vil sørge for at indhente e-mailadresser på de få medlemmer, der mangler, så man udelukkende kan sende post elektronisk, det kan spare både tid og penge.

 

 1. Ad forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag

 

 1. Ad forslag fra bestyrelsen

Uændret kontingent på 800 kr. om året blev enstemmigt vedtaget, hermed er budgettet gældende.

Budgettet blev fremlagt, budgettet til naturplejen dækker al slåning af foldene.

 

 1. Ad valg til formand

Bjørn genopstiller ikke.

Claus Freiberg blev valgt uden modkandidat.

 

7 Ad valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år

Frederik Aagaard, Lyngbugten 36 og Torsten Christensen, Fyrbugten 6 blev valgt uden modkandidater.

 

Ad 8 Valg af suppleanter

Berit Engberg og Søren Sadolin blev valgt som suppleantenter uden modkandidater.

 

Ad 9 Valg af to revisorer

Aage Tipsmark og Jørgen Bang er på valg, begge blev valgt uden modkandidater.

 

Ad 10 Valg af revisorsuppleant

Karin Efsen er foreslået og blev valgt uden modkandidater.

 

Ad 11 Eventuelt

Problemet med parkering blev igen bragt op, og det medførte en længere debat.

Problemet er, at folk langtidsparkerer i rabatten på Strandvejen. Bestyrelsen vil kontakte kommunen og fremlægge problemet med sikkerheden for ud- og indkørsel til Strandvejen, der vanskeliggøres med parkerede biler.

Stien ’uden navn’ der ligger øst for Granbugten, Fyrbugten og Koglebugten bliver ikke vedligeholdt, og er blevet meget smal især oppe ved Granbugten. Ud over, at grundejerne selv skal sørge for at slå rabatter, er det grundejerforeningens ansvar at vedligeholde den, så det vil blive gjort ved kommende slåning af arealerne uden for foldene.

Der blev opfordret til, at man på næste generalforsamlingen afholder en navnekonkurrence, så stien kan få et navn.

Der mangler en webmaster til vores hjemmeside, hvis man er interesseret i dette arbejde eller kender en, kan man henvende sig til Jytte Becker.

Der blev udtrykt ønske om at rykke generalforsamlingen til kl. 11:00.

Der blev bedt om at få referatet sendt til hver enkelt mailadresse, i stedet for det blot lægges på hjemmesiden.

Berit takkede dirigenten for indsatsen med vin.

Jytte sendte en tak til Bjørn, der gennem 31 år har været foreningens formand. Bestyrelsen sender en hilsen. Der var ligeledes en tak til Janne Albertsen, der har ydet en stor indsats, bl.a. i naturplejen. Der bliver sendt en hilsen til Århus. Til sidst blev Berit takket for indsatsen.

 

Næste generalforsamling er 13 august 2022.

 

Irene Ludvigsen

-dirigent

 

 

top
top
Menu

Login