Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Årsberetning > Årsberetning 2007
top
Page

Årsberetning 2007

Bestyrelsens beretning 2006/2007.

Ved sidste års generalforsamling havde vi en længere debat om vedligeholdelsen af vore veje og fællesarealer.
Vedrørende overgroningen af vejene blev bestyrelsen opfordret til at skrive direkte til de enkelte grundejere, og henstille til dem at de beskærer beplantningen ud for deres grunde. Vedrørende fæl-lesarealernes vedligeholdelse skulle bestyrelsen finde en løsning, og der var enighed om at få hjælp udefra, og derefter sætte kontingentet op til dækning af merudgiften.
Videre blev peget på at kommunens skovarealer op til Strandvejen også er overgroede, og at der trænger til oprydning. Bestyrelsen opfordredes til igen at forsøge at få kommunen til at gøre noget ved dette.

Bestyrelsen har herefter arbejdet på at udføre disse opgaver. Vi udsendte breve til ejerne af 26 grunde på Gyvelbugten og Lyngbugten, med opfordring til at rydde deres rabatter, og beskære op til 4 meters højde over rabatten. På 19 af grundene fulgte ejerne opfordringen, og ryddede og beskar inden det fastsatte tidspunkt – 10. april i år.
Vedrørende de resterende 7 grunde fik ejerne et nyt brev, hvorefter der blev ryddet ved yderligere 3.
Vi fik en skovtekniker til at rydde ved de sidste 4 grunde. De berørte ejere har fået brev om, at de bliver opkrævet betalingen for dette arbejde i forbindelse med dette års kontingentopkrævning.
Det er en glæde for bestyrelsen, at dette projekt har mødt så stor opbakning hos grundejerne. Vi nåede lige at blive klar, til det tidspunkt hvor vejmanden skulle i gang.

Rydning af rabatter og beskæring af grene der rækker ud i rabatten er nødvendig for ikke at få vore veje kørt i stykker. Det er noget der er kommet for at blive for de enkelte grundejere, som det ofte er påpeget tidligere. Alle grundejerne skal altså over det hvert år i fremtiden, uden at bestyrelsen skal skrive individuelle breve. Vi overvejer – automatisk og uden varsel - at lade skovteknikeren udføre det ud for de grunde hvor det er nødvendigt, i forbindelse med, at han foretager den årli-ge beskæring på fællesarealer. Vi sender så naturligvis siden hen regning for dette til grundejeren.

Gyvelbugten var den hårdest medtagne af vejene, og den er derfor blevet hovedistandsat. Den snoede sig ud i rabatterne, men er nu lagt bedst muligt tilbage til det oprindelige forløb, hvor befæstningen i undergrunden ligger. Lyngbugten var mindre beskadiget, og fik derfor kun den rutinemæssige vedligeholdelse. Vejene blev pæne, men vi kan se et begyndende slid på de sædvanlige steder. Det skyldes at stadig rigtig mange kører alt for stærkt, og derved ødelægger vejen. Navnlig i regnperioder er vejene bløde.
Vi kan se at det i hovedsagen er unge mennesker - håndværkere og gæster til ejerne – som kører med meget høj hastighed. Alle ejere bør have deres opmærksomhed rettet på dette forhold. Ødelæg-ges vejene - som vi så med Gyvelbugten i dette år - er det generende for alle, og giver foreningen en stor vedligeholdelsesudgift.

Skovteknikeren ryddede endvidere i lavningen ved stranden, øst for Strandvejen. Selvom det kun er få år siden der sidst blev ryddet i dette område, var bevoksningen allerede vokset 3-4 meter højt op. Vi har planlagt at anvende skovtekniker hvert år, så vi kan holde styr på bevoksningerne ved stran-den, både ved siderne af Strandvejen og foran vore fællesarealer. Senere foreslår vi en kontingent-forhøjelse på 100 kr. hertil.

Der er blevet skrevet til kommunen om randbevoksningen lang Strandvejen – de har vist nok haft folk herude, men det er svært at se spor efter en eventuel aktivitet.
Til gengæld er det lykkedes en af grundejerne at få kommunen til at komme og rydde strandarealet for cementklodser, gamle rustne jernstativer m.v. Der er virkelig blevet pænt nu.
Vi har opstillet to bænke på strandarealet ved Strandvejen, som erstatning for de to som nu er brudt helt sammen. Det er vores plan at opstille yderligere to, så vi igen har fire.

Kontingentopkrævning via PBS er nu på plads, og mange har tilmeldt sig. Vi opfordrer til at de, som endnu ikke er tilmeldt - men har mulighed for det, også tilmelder sig. Det vil i høj grad lette kassereren i hendes arbejde.

Vi har jo et meget brandfarligt område, og derfor er det ikke tilladt at have kvasbunker fra beskæ-ring m.v. liggende. I tørre perioder skal der ikke mere end en henkastet cigaretglød til at tænde en brand. Da vi stadig ser enkelte tilfælde af store kvasbunker, må vi igen bede ejerne om at tænke sig om, og se at få dem fjernet.

Vi opfordrer fortsat til at man holder øje med hvad der sker i området. Opdager man tegn på indbrud eller andre forhold, man mener ejeren bør orienteres om, kan man ringe til formanden, som vil give besked videre til ejeren. Så vidt vi ved, har der heldigvis ikke været tilfælde af indbrud eller andet bemærkelsesværdigt dette år.

Et tilbagevendende problem er overfyldte skraldeposer ved huse til udlejning. Lejere skifter fredag eller lørdag, og efterlader en masse affald. Dette afhentes først om tirsdagen, og hentes kun hvis det ligger i stativ eller i autoriserede ekstraposer (kan købes i Super Bruges, Odden), hvor der i prisen er indregnet en betaling for afhentningen. Men også autoriserede poser udenfor stativ er fristende lækkerbiskner for ræve. Den rigtige løsning er – som så sagt mange gange tidligere – at huse der udlejes til mange, får opstillet et passende antal stativer. Dette skal aftales med kommunen, som man nok bør henvende sig til under alle omstændigheder, da vores nye storkommune måske har planer om at ændre på affaldsordningen. I øvrigt kan man samtidig også træffe aftale med sit udlej-ningsbureau, om at de rydder op ved skift af lejere. 

Efter kommunesammenlægningen er meget blevet tungere at gennemføre. Det er svært udefra at vurdere hvad der sker, men tilsyneladende er der kampe mellem de systemer som hver kommune har bragt med sig ind i den nye fælleskommune – jævnfør oplysningerne i ”Den lille grønne” om affaldsafhentning. Mange har også følt, at byggesagsbehandlingen er blevet mere omstændelig og længere varende - det er svært at nå til et resultat. Trundholms princip om at servicere sommerhus-folket bedst og hurtigst muligt er tilsyneladende ikke videreført.

Der er dog et lyspunkt. Vi har, sammen med de to næste grundejerforeninger ud mod Gniben, i åre-vis kæmpet for at kommunen tog sit medansvar for den tinglyste deklaration alvorligt. Den nye kommune har meddelt os, at der i kommende byggetilladelser vedlægges en udskrift af deklaratio-nen, og at byggetilladelsen kun er gældende, såfremt de tinglyste byrder er overholdt.

 

 

 


 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login