Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Årsberetning > Årsberetning 2017
top
Page

Årsberetning 2017

 

 

Årsberetning 2017

 

Generelt afsnit

Sidste fase af vores naturplejeplan - nemlig vedligeholdelse ved afgræsning - kunne iværksættes 6 september 2016, hvor vi fik miljøgodkendelse for vores plejeaftale.

Afgræsning startede i september, og omtales i det efterfølgende afsnit om naturpleje.

Men allerede her skal vi rette en stor tak til de mange medlemmer som har ydet en frivillig indsats for naturpleje. Fagfolk konstaterer at vi ikke havde nået de gode resultater uden medlemsindsatsen.

På mine daglige ture rundt i foreningen har jeg mødt mange medlemmer. De har alle udtrykt glæde over de fremskridt som bestyrelsen har gjort med afgræsning og naturpleje.   De synes kvierne hygger og gavner, og at vores strandområde udvikler sig positivt. Tak for de opmuntrende tilsagn.

Vinterperioden fra 1. oktober til 1. april er vores område næsten uddødt. Går man en aftentur ser man kun sjældent lys i et hus. Dette giver frit spillerum til indbrudstyve, og dette har også været tilfældet i år. Jeg har fået at vide at Gyvelbugten er blevet ramt af indbrud, og at fritliggende både er blevet stjålet- ejerne var informeret.

Vi har den ordning med enkelte faste hundeluftere, at de fortæller mig hvis de observerer noget usædvanligt. Jeg har medlemskartoteket, og kan derfor videregive meldingen til berørte ejere. Jeg har ikke fået andre meldinger om indbrud og vi har været forskånet for stormskader.

Jeg skal bemærke at foreninger nu til dags er reguleret af love, for eksempel vedrørende datasikkerhed, og at vi derfor ikke kan udlevere medlemskartotek til andre. Vi er en virksomhed med formanden som Administrator, CVR nr., digital postkasse, officiel adresse hos formanden, og reguleret af flere love, f.eks. Hvidvaskningsdirektivet.

Derfor landede tilbuddet fra FIBIA om fibernet, hos mig, så jeg kunne fordele det videre ud i foreningen. Vi fordeler naturligvis ikke reklamer, men dette tilbud er relevant, og jeg forsynede det med en påtegning og anbefaling. Fibernet fik tilstrækkelig tilslutning på Odden, og går derfor i gang. Vi er med i planlægningen, men har endnu ingen tidsplan for etableringen. Formentlig vil information herom blive sendt ud direkte til de tilmeldte kunder. Vi vil holde vores hjemmeside opdateret med information om projektet.

Da kommunen sidste år udtyndede skovområdet ved Strandvejen, efterlod de stammerne. De er nu fliset og fjernet.

Vejbanen på Strandvejen har i mange år været i en meget dårlig stand, årlige reparationer var primitive og holdt ikke. I år var det et rigtigt professionelt firma som reparerede, med brug af stor tromle og tjærevogn. Vi må håbe at dette arbejde vil holde længere.

Vores eget vejarbejde udføres af vognmand Torben Nielsen, fra Nyrup. I år fik hovedvejene den sædvanlige vedligeholdelse og Lyngbugtens sidste del en tiltrængt genopretning. Vi fik ikke udlagt ekstra grusbunker, da der stadigvæk ligger bunker hos formanden og ved et vejhjørne midt på Lyngbugten.

I kommunens publikation "Den lille grønne 2017" side 26 og 27 er beskrevet den enkelte grundejeres forpligtelser vedrørende vejbane og rabat. Der skal beskæres til frihøjde 2,75 m over rabat og 4,5 m over vejbane. For ti år siden havde vi en kampagne hvor vi fik gennemført disse krav.  Der er nu flere steder hvor de enkelte ejere bør tage fat igen, både med fjernelse af buske og træer i rabatten og beskæring over rabatten og vejbanen. Gyvelbugten og Lyngbugten er 8 m brede veje, hvoraf vejbanen er 4 m og de to rabatter hver 2 m. Sidevejene er 6 m brede, med 3,5 m vejbane og rabatter på hver 1,25 m.

Foreningen (ved formanden) er tilskødet veje og fællesarealer, som alle har grundværdi nul. Til matriklen for vejen Lyngbugten hører vejstykket Gnibenvej 2 (Olgas butik), 4 og 6, hen til udkørslen til den nuværende offentlige vej - Gnibenvej. Dette vejstykke er udenfor vores udstykningsområde, som er spærret med de fortsatte bomme. Vi er således vej-ejere, men har ikke vej-ret, og dermed ingen vedligeholdelsespligt. Efter et vejsyn skal vejstykket sættes i stand, og udgiften er fordelt til Olga med 80 %, og resten fordelt mellem kommunen og de to andre ejere.

Foreningen har været partshørt i sagen, og har ingen udgift. Olga ønsker at overtage ejerskabet for vejen (grundværdi 0), og vi har sagt ja, hvis Olga betaler udgiften ved ommatrikuleringen.

Naturpleje

På sidste generalforsamling havde vi under bestyrelsens beretning en grundig debat om naturplejeprojektet og herunder anvendelse af køer til naturpleje. For at sikre vi får behandlet dette punkt grundigt også på generalforsamlingen 2017 vil bestyrelsen under bestyrelsens beretning

  1. give en status på hvordan det er gået det sidste år med brug af køer til naturpleje og
  2. status på naturpleje udenfor foldene      - og samtidig har bestyrelsen
  3. et selvstændigt punkt på dagsordenen med forslag til hvordan vi skal tackle naturplejen, herunder anvendelse af køer, det kommende år.

Ad. 1) Status for naturpleje med brug af køer

Efterårsgræsning i plejeaftalen er fra 15. august – 1. november begge dage inkl. Vi modtog dispensation til afgræsning den 6. september 2016, og iværksatte derefter afgræsningen. Der kom 4 kvier den 14. september, og de blev i 6 uger. Vi havde desværre mistet forårsafgræsningen, og måtte derfor efter køerne var væk udføre efterslåning indenfor foldene i samarbejde med kommunen. Det kostede kr. 20.000 + moms. Beløbet blev delt mellem kommunen og os.

Forårsgræsning i plejeaftalen er fra 1. april – 15. juni begge dage inkl. Tørke og kulde forsinkede forårsvæksten 2017, og der var først tilstrækkelig føde til afgræsning medio maj. Der kom 4 kvier den 21 maj, og de blev til 16. juni. Græsningsperioden blev dermed næsten halveret.

Da køerne kom meget sent ud på folden i foråret var der behov for efterslåning i den vestlige del af vestfolden, hvor der er en kraftig vækst af bævreasp. Køerne æder hovedsageligt græs, pileskud og topskud af rynket rose, hvilket vi har mange gode billeder af. Men det er vigtigt at planterne ikke er for store og der er derfor brug for at holde planterne nede ved egen hjælp, hvis køerne ikke får tid nok til at græsse det.

Dette blev gjort dels ved et stort frivilligt arbejde og dels ved slåning udført af et udefra kommende firma. (Udefra blev det slået 30/6 (kr. 2.400 + moms)). Ved slåning er der blevet lagt stor vægt på, at tjørn, træer og de ”gode roser” (klitrose mv.) er blevet bevaret, således at landskabet fremtræder varieret og biodiversiteten forøges og endelig at det giver lidt læ til køerne.

Der har været bekymringen for at køerne vil føre til mange fluer og store lugtgener, og at der skulle være så mange kokasser, at man ikke kunne færdes i lavningerne. Hvad angår det sidste er dette ikke tilfældet og man kan fint færdes i området. Hvad angår lugt- og fluegener har dette ikke givet problemer. Det er klart at man på en varm dag har kunnet lugte lidt, når køerne fx har stået meget ved Strandvejen, men lugten er forsvundet hurtigt. Vi har i bestyrelsen ikke fået nogen klager over mange kokasser eller lugt- eller fluegener.

Der har ligeledes været bekymring for at skrænterne skulle blive trådt ned. Skrænten længst vest i vestfolden var før vi påbegyndte naturplejen helt fyldt med roser og som et led i naturplejen blev roserne på denne skrænt gravet op med en gravko. Jorden på skrænten blev ved denne gravning løsnet og skrænten har dermed været mere sårbar og er trådt noget ned – til gengæld er der meget få roser i dette område. Vi tror, at når der nu ikke er noget foder på denne skrænt, så søger køerne hen, hvor der er foder (og fast undergrund). Vi har ikke set problemet med nedbrydning af skrænterne andre steder – og er overbevist om, at det skyldes den initielle opgravning af roser. Skulle det vise sig fortsat at være et problem med erodering i dette vestlige hjørne kan det let afspærres.

I den periode, hvor der er køer bliver de 4 store låger låst og man færdes gennem de mange små overgange, når man skal ned til stranden. Heldigvis er der mange overgange i hele området. Det er også muligt for grundejerne i Gyvelbugten at få nøgle til lågerne, således at man fortsat kan komme til stranden ad den vej med fx barnevogne og kajakker. Og så er der jo også Strandvejen. Vi har i bestyrelsen ikke fået nogen klager over adgangsforholdene.

Dyreejeren har oplyst om at en ko var sluppet ud, og han havde fundet den i fællesområdet på Gyvelbugten. Han antog, at stentens trin ved folden var for lavt, eller stenten for bred. Alle stenter vil blive kontrolleret og forbedret, inden efterårsgræsningen.

Vi har fået mange positive tilkendegivelser ikke mindst forældre / bedsteforældre med børn / børnebørn har nydt at hilse på køerne på deres gåtur.

Ad. 2) Status for naturpleje udenfor foldene

Udenfor foldene har vi fået fjernet rigtig mange roser, og det er blevet et flot område. Desværre har vi ikke kunnet fjerne alle roserne helt og det betyder, at vi fortsat har et stort og dyrt arbejde med at slå de op spirende roser, som vi har forpligtet os til overfor kommunen - i forbindelse med at kommunen til gengæld opgravede vores roser (jævnfør årsberetning 2015).

Siden efteråret 2016 har vi med ekstern hjælp fået skåret roserne 6 gange. Som vi ser det lige nu vil vi næste år skulle skære dem 7 gange. Det koster ca. kr. 4.000 pr gang. Ifølge de som har forstand på fjernelse af roser (Stoltz) skulle det tage min. 3 år med tæt slåning før roserne giver op. Vi går nu ind i vores andet år.


Hent beretningen som PDF-fil her

 
top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login