Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Årsberetning > Årsberetning 2009
top
Page

Årsberetning 2009

Bestyrelsens beretning 2008/2009.

Vejrmæssigt har vi været skånet i dette beretningsår. Vinteren var ikke hård ved vores område, og i foråret fik vi tilmed sand på vores strand. Vejret i forsommeren har været godt, og vi fik en dejlig badesæson.

Vi har længe presset kommunen for at få ryddet op i områderne på siderne af Strandvejen, således at denne adgangsvej til strandområdet kunne fremtræde lige så pæn og indbydende, som resten af området. Som alle har set, lykkedes det så endeligt, og vi fik dem også til at skovle siderne af vejbanen rene, så vejbanen nu er farbar i hele sin bredde. Der er ryddet op i krat og træer på sidearealerne. Tilbage ligger kun enkelte grenbunker, som er lagt ind af en af vore grundejere. Bestyrelsen vil tage kontakt til ham, og bede ham sørge for at de bliver fjernet.

Da kommunen havde afsluttet sit arbejde, fremstod indkørslerne til sidevejene i en meget dårlig stand – de var kørt op og mudrede. Bestyrelsen besluttede derfor at lade alle indkørslerne hovedre-parere, sådan at hele Strandvejsarealet kom til at fremstå pænt, som man ser det nu.

Udover dette vejarbejde, har vi igen iværksat den årlige vedligeholdelse af vore hovedveje Gyvel-bugten og Lyngbugten.
I år 2000 lagde vi den politik i bestyrelsen, at vi hvert år desuden vil istandsætte én sidevej. Vejen bliver valgt af bestyrelsen efter en tur rundt i området, det blev i år Lyngbugten 9 – 17. Hermed er vi nu nået igennem 8 sideveje.
Vi kan glæde os over at Gyvelbugten kun behøvede afretning, men ikke nyt materiale. Simpelthen fordi der nu bliver kørt ordentligt på den, efter at vi fik ryddet op i rabatterne, og fik vejen lagt tilbage i dens oprindelige anlagte og befæstede forløb.
Vi fik alligevel en stor regning fra vejmanden, dels var løn- og materialeudgifter steget, og dels var arbejdet langs Strandvejen blev stort og dyrt.

Vi må endnu en gang gøre opmærksom på, at hovedvejene ikke er racerbaner. En del yngre chauf-fører (samt post og skraldemænd), speeder op, så snart de har drejet om et hjørne, og suser ned ad vejene i støvskyer – tilsyneladende uden tanke for at vi har løsgående børn, fodgængere og dyr på vejene. Vejene bliver naturligvis også ødelagt, så der opstår huller på de udsatte steder, allerede kort efter vi har brugt mange penge på at sætte dem i stand.
Videre er det vigtigt at grundejerne langs hovedvejene fortsætter med at holde vejrabatterne fri for buske og træer, således at vi holder vejene i deres rigtige forløb.
Desuden bør grundejerne sørge for at der er opstillingsplads til skraldespandene inde på deres grun-de, således at spandene ikke ligger og flyder ude i rabatten. Hvis skraldemændene ikke har et sted at stille spanden efter tømning, risikeres det, at spanden blot bliver henkastet efter tømningen.

Naturplejen ved stranden - i sænkningerne på siden af Strandvejen - blev i år udført i den østlige halvdel. Det gik hurtigere, og blev dermed også lidt billigere end det plejer. Det skyldes at vi nu kunne klare den side alene med maskinkraft.
Vi kan se, at væksten er kraftig i begge områder, og det vil derfor være nødvendig at fortsætte med årlig slåning, som skulle blive billigere, da der nu er bund i det. Vi regner med at begge områder kan klares maskinelt på én arbejdsdag, og vil hvert år vurdere om vi skal slå, eller om vi nu har så meget styr på væksten, at vi kan nøjes med hvert andet år.

Sideløbende med denne rutinemæssige indsats, har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, som foranstalter vedligeholdelse i de øvrige vidtstrakte strandarealer, som er tilskødet foreningen.
Gruppen har foreløbig koncentreret deres indsats til området foran vores fællesareal ved Lyngbugten, samt stiarealerne langs stranden. Det handler blandt andet om at holde stierne ryddet for roser og anden buskvækst. Her er der tale om manuelt arbejde, som gruppen ansætter en skovtekniker til at udføre.

Vi må dog konstatere at reduktionerne i forbrug af vognmandens og skovteknikeres tid og materialer, bliver ”spist” op af de almindelige prisstigninger, som også rammer disse ydelser. Med det forbrug af arbejdskraft vi nu er enige om, må vi derfor foreslå stigning i kontingent..

Odden Sogn Beboerforening har begyndt indsamling af penge til opsætning af hjertestartere i sognet. Planen går på 1 hjertestarter ved Brugsen i Havnebyen, 1 i Overby, og 1 oppe ved Olga (butikken hvor Oddenvejen deler sig mod Færgehavnen, og mod Gniben). Bestyrelsen har ladet foreningen bidrage med 1000 kr. Det bemærkes at nærmeste hjertestarter i dag, er placeret i Nykøbing Sjælland.

ORIENTERING (blandt andet med gentagelser fra tidligere år)

Vi får ikke længere oplyst ejerskifter automatisk fra kommunen. Vi er derfor afhængige af at alle ejere husker at oplyse ejerskifte og adresseforandringer. Oplysninger kan som hidtil sendes eller telefoneres til formand eller kasserer. Desuden beder vi endnu en gang om at få oplyst en eventuel mailadresse, så vi kan sende post den vej. Mailadresserne bliver ikke rundsendt ved udsendelse af mail fra foreningen – vi mener dermed at have imødekommet et eventuelt ønske om diskretion.

Vi har jo et meget brandfarligt område, og derfor er det ikke tilladt at have kvasbunker fra beskæring m.v. liggende. I tørre perioder skal der ikke mere end en henkastet cigaretglød til at tænde en brand. Da vi stadig ser enkelte tilfælde af store kvasbunker, må vi igen bede ejerne om at tænke sig om, og se at få dem fjernet. Fra kommunens side er der nu lavet et regulativ for afbrænding af haveaffald og bål – se nærmere om dette på kommunens hjemmeside: www.odsherred.dk.
 
Vi opfordrer fortsat til at man holder øje med hvad der sker i området. Opdager man tegn på indbrud eller andre forhold, man mener ejeren bør orienteres om, kan man ringe til formanden, som vil give besked videre til ejeren. Så vidt vi ved, har der kun været et par tilfælde af indbrud eller andet bemærkelsesværdigt dette år.

Vi gør opmærksom på at det analoge TV net lukkes pr. 1. november i år. Det analoge net er det som     f. eks. er blevet modtaget fra Århus (DR 1) og Jyderup (TV 2). Det nye TV net er digitalt, og giver mulighed for at se flere kanaler i høj kvalitet – se www.digi-tv.dk
 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login