Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Årsberetning > Årsberetning 2010
top
Page

Årsberetning 2010

Bestyrelsens beretning 2009/2010.

Vinteren 2009-10 blev som bekendt langvarig og hård, og vi frygtede for større skader på vejene. Heldigvis kom vejene godt igennem, så vi undgik større vedligeholdelsesomkostninger ved den årlige istandsættelse.
Det fugtige forår og den varme sommer har givet meget stor vækst i de grønne arealer. Det ses tydeligt i sænkningerne på hver side af Strandvejen, hvor området mod øst blev ryddet ved slåning sidste år, og området mod vest blev ryddet for to år siden. Desuden kan vi også rundt i hele vores fælles område se, at gyvel, roser, bævreasp, skovranke m.m. er på hastig fremmarch både ud mod stranden, og ind mod de forreste grunde. Hvis vi ikke hele tiden sørger for at der bliver gjort noget ved det, risikerer vi en overgroning, som man kan se eksempler på i mange andre sommerhusområder.
Området omkring vejkrydset Strandvejen/Gyvelbugten/Lyngbugten er den sidste rest af den oprindelige Yderby Lyng, og vi mener at den bør bevares som et lyngareal, uden træ og kratvækst. Sænkningerne ved stranden er opstået ved grusgravning for ca. 100 år siden, og bunkerne ved siderne, er frasorteret materiale. Den østlige sænkning blev derefter brugt som losseplads af lokalbefolkningen - her blev dumpet både hus- og haveaffald. Den vestlige side fik navnlig haveaffald.
Plantematerialet groede siden op som buske og træer, og lukkede fuldstændigt for synet af havet fra Strandvejen. Træer på hver side af vejen groede sammen, så de dannede en tunnel ud til stranden, som desuden blev overgroet af skovranke.
For ca. 20 år siden var der enighed i grundejerforeningen om at fjerne denne voldsomme vækst. Vi fik de nødvendige myndighedstilladelser, og gik derefter i gang med frivillige fra foreningen i hver efterårsferie gennem mere end 10 år. Vi tog også områderne foran vores to fællesområder med ind i arbejdet. Det har været en lang og sej kamp at nå frem til det udseende området har i dag, og vi kan glæde os over at arbejdet kan udføres maskinelt, nu hvor stubbe m.v. er rådnet væk, og lossepladsen ryddet på overfladen.

Bestyrelsens hovedopgaver er dermed vejvedligeholdelse og naturpleje. Vi bruger en vognmand til vejarbejderne, og en skovtekniker til den maskinelle slåning. Desuden beskæftiger vi en anden skovtekniker, som et par gange om året rydder manuelt, så stier holdes farbare.

Tidligere blev den maskinelle årlige rydning i sænkningerne udført om foråret. Vi har nu ændret tidspunktet, for at give småfuglene i området fred i ynglesæsonen. Rydning bliver i stedet udført i efteråret. I år rydder vi begge sænkningerne, da de er groet voldsomt til.

For 4 år siden blev vejrabatterne på siderne af Gyvelbugten og Lyngbugten ryddet ved grundejernes foranstaltning. Navnlig Gyvelbugten havde stor vækst i rabatterne, således at vejen flere steder blev tvunget ud af sit anlagte forløb. Gyvelbugten blev lagt tilbage og derefter hovedistandsat, og de årlige vedligeholdelsesudgifter faldt. Gyvelbugten er nu igen ved at gro til, og vi opfordrer ejerne til at rydde deres rabat.  Samtidig gør vi også opmærksom på at rabatterne ikke er parkeringsarealer, se kommunens publikation ”Den lille grønne” – der skal være plads til både renovation og brandvæsen, samt til at gående kan vige til siden. Fra foreningens side handler det desuden om at trafikken skal kunne ske uhindret på vejbanen, og ikke tvinges ud.
Endvidere mangler nogle grundejere at sørge for at der er opstillingsplads til skraldespandene inde på deres grunde, således at spandene ikke ligger og flyder ude i rabatten. Hvis skraldemændene ikke har et sted at stille spanden efter tømning, risikeres det, at spanden blot bliver henkastet efter tømningen. Skraldespande der flyder, sender bl.a. signal om tomt sommerhus. Man er velkommen til at hente grus fra vores bunker, til at planere for skraldespande. Vi har to bunker, en ved formandens indkørsel på Gyvelbugten 2, og en på hjørnet overfor fællesområdet på Lyngbugten

Som man kan se, har vi nu samlet de kommunale skraldestativer på stranden på een plads. Vi har lagt grus på pladsen, og vedligeholder den, dels ved oprydning af spredt skrald, og dels ved rydning for roser. Egentlig er det en kommunal opgave, men kommunen får det ikke gjort. Vort arbejde har gavnet, og vi har for første gang haft en sæson hvor hele stranden fremtræder pæn og ryddelig.

Med hensyn til ryddelighed, havde vi et tilfælde, hvor en jolle var efterladt på rampen, således at den generede badegæsternes adgang ud til den sandbelagte strand. Det giver bestyrelsen anledning til at pege på, at joller skal trækkes helt op på bådepladsen, så alle frit kan anvende rampen.

En af vore bænke var udsat for hærværk, ved at et bræt i ryglænet blev sparket af. Det er nu udbedret, og vi beder medlemmerne om at holde øje med at bænkene ikke lider overlast.
Vi skal i den forbindelse nævne den bænk, som et medlem på sidste generalforsamling ønskede opstillet på stranden ved enden af Gyvelbugten. Bænken er udleveret til pågældende medlem som ville sørge for opstillingen, men er endnu ikke opstillet.

Så vidt vi ved, har der kun været et par tilfælde af indbrud dette år. Ved disse indbrud blev praktisk talt intet stjålet, så det har måske været en art drengestreger.
Der har igen været tyveri af brænde fra brændestakke, det er desværre nok ikke til at undgå. Men desuden stjæles også nyindkøbte byggematerialer (tømmer og maling) samt dyre havemøbler m.v., som ikke er låst inde Vi må derfor advare om at der en risiko ved at efterlade ting fremme på grun-dene og terrasserne.
Vi opfordrer fortsat til at man holder øje med hvad der sker i området. Opdager man tegn på indbrud eller andre forhold, man mener ejeren bør orienteres om, kan man ringe til formanden, som vil give besked videre til ejeren.


ORIENTERING (blandt andet med gentagelser fra tidligere år)

Det er ikke tilladt at campere eller overnatte ved stranden. Bestyrelsen er opmærksom på at det alligevel sker en gang i mellem. Foreningen har ingen myndighed til at gribe ind, men man kan naturligvis indgive anmeldelse som privatperson. Vi ser det ikke som noget stort problem, men holder naturligvis øje med om det tager overhånd.

Foreningen gav sidste år et bidrag til opsætning af en hjertestarter herude. Denne er nu opsat udenfor Olga (butikken hvor Oddenvejen deler sig mod Færgehavnen, og mod Gniben).

Vi får ikke længere oplyst ejerskifter automatisk fra kommunen. Vi er derfor afhængige af at alle ejere husker at oplyse ejerskifte og adresseforandringer. Oplysninger kan som hidtil sendes eller telefoneres til formand eller kasserer. Desuden beder vi endnu en gang om at få oplyst en eventuel mailadresse, så vi kan sende post den vej. Mailadresserne bliver ikke rundsendt ved udsendelse af mail fra foreningen – vi mener dermed at have imødekommet et eventuelt ønske om diskretion.

Vi er nu i færd med at få etableret en hjemmeside til foreningen, og regner med at vi ved den næste medlemsorientering i dette efterår, kan oplyse nærmere.

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login