Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Årsberetning > Årsberetning 2012
top
Page

Årsberetning 2012

Bestyrelsens beretning 2011/2012.

Bestyrelsens hovedopgaver er at pleje naturen i vort område, og at vedligeholde vore veje. Desuden skal vi påse, at deklarationen for området ikke overtrædes.

Naturplejen bliver en stadig større opgave at varetage. Der er meget kvælstof i luften, og det medfører at vi invaderes af planter vi ellers ikke tidligere har haft på den magre sandjord. Gyvel, græs, bævreasp og hybenroser kvæler den oprindelige bevoksning.

I denne beretning vil jeg indføre de korrekte betegnelser for området langs stranden. Det betegnes som Strandeng (overdrev), og er blandt andet reguleret af lov om strandbeskyttelse. Arealet foran Gyvelbugten betegnes som mose, og burde ryddes. Hvis vi gjorde det, ville det være velkomment. Vi der har færdedes i området kender også det fugtige areal og ved at der er frøer og rørskov. I Strandbeskyttelseszonen gælder blandt andet, at der ikke må foretages materialeflytninger uden tilladelse, og at der må udføres fældninger, som indgår i naturplejen af området, men ikke plantes. Den naturlige vækst i en strandeng er vilde blomster og små buske, som kan tåle det barske salttunge miljø ved stranden. Dette giver plads til levested for strandfugle, som skal have åbent område. Som vi kan se, er området stærkt tilgroet.

Sænkningerne på hver side af Strandvejen og hen langs stranden er grusgrave, som vi kan læse om i fortællingen om Stenlejerne, der er på hjemmesiden. Før udstykningen til grunde, blev grusgravene på hver side af Strandvejen brugt til aflæsning af affald. Det ligger i de bunker, som vi kan se er blevet nedkastet langs siderne. Der må have været planteaffald med i det dumpede materiale, for hele grusgraven blev overgroet med træer og buske. Skovvæksten var i 1980erne vokset så høj, at man ikke kunne se havet når man kom ned ad Strandvejen. Arealerne ved Strandvejen, hen til de første grunde, er ejet af kommunen. Vi fik i 1990erne tilladelse til at fælde træerne m.m., og gennem årene er det lykkedes at nå frem til det resultat vi ser i dag - først ved frivillig indsats og nu med maskinel slåning og knusning, som udføres årligt.

Ved slåningen i år, skulle også udføres en let udglatning af terrænet, for at rydningen kunne foretages med maskinen, i stedet for manuelt. Noget gik galt i forståelsen og udførelsen af opgaven, som man kunne se i det tidlige forår, hvor den afskrællede overflade var efterladt i bunker. Vi blev indberettet til kommunen, og fik påbud om at genskabe området. Ved et møde med sagsbehandleren fra kommunens Natur og Miljø afdeling, blev aftalt hvad vi skulle ordne. Dette er udført uden ekstra udgift for foreningen, og sagen er dermed afsluttet. Ved afskrælningen dukkede en del affald op, og dette er fjernet ved bestyrelsens foranstaltning.

Ved mødet med kommunens sagsbehandler, talte han om at den slåning vi fik udført ikke fjernede plantematerialet, som derfor ville danne et muldlag og virke som gødning. Han fortalte at den rigtige metode ville være afgræsning, og omtalte at han havde et projekt undervejs, med etablering af folde, - tråde på hegnspæle. Trådene nedtages når folden skal flyttes, men pælene, som er banket ned, bliver stående til næste gang folden skal etableres. Afgræsningen var tænkt gjort i vinterperioden af Galloway køer, som kommunen ville udsætte. Området med grusgravene på hver side af Strandvejen var velegnet, og let tilgængeligt for de der skulle arbejde med det. Projektet skulle helst gøres uden konflikt med beboerne i området, så han spurgte om hvad vi ville sige til det i grundejerforeningen.
Vi har før hørt fra fagfolk, at afgræsning vil være det bedste at gøre. For foreningen handler det om at forhindre at området igen springer i skov. Så vi er i bestyrelsen enige om at være positive.  Fra kommunens side er det betonet, at placeringen af folden vil blive gjort i samråd med grundejerforeningen.

I bestyrelsen har vi etableret en naturplejegruppe, som varetager naturplejen i områderne langs hele stranden. Gruppen har et budget at arbejde med, så de kan betale den nødvendige arbejdskraft. I disse områder er det ikke muligt at køre med maskiner, så nedskæring skal gøres manuelt. Hovedopgaven er at holde en sti på ca. 1 meters bredde farbar hele vejen langs stranden foran grundejerforeningen. Men udover dette er der naturligvis vedligeholdelsen af de øvrige områder som er tilskødet foreningen. Alle steder invaderes vi af uønsket vækst, værst er hybenroserne og gyvelerne. Grupperne af hybenroser breder sig, og vi forventer derfor at vi må forøge indsatsen her.

Vi indførte sidste år et rideforbud, fordi ridningen i vores område var taget meget til, og vejene blev beskadiget. Ved sidste års generalforsamling redegjorde vi for den lovmæssige baggrund, som tillod os at tage dette skridt. Som man kan se, har vi opsat pæle med skilte, og derefter er forbuddet i kraft. Hårdest ramt var Gyvelbugten, som umiddelbart efter sidste års vedligeholdelse, var blevet brugt til galopbane. Hestehovene havde brudt det beskyttende lag af klorkalcium, så fugtighed kunne trænge ned i vejkassen.  Almindelig trafik sprøjtede siden det opblødte grus væk, således at der opstod huller, som i dette forår var blevet op til 10-15 cm dybe. Lyngbugten var mindre beskadiget, men havde også spor efter ridning. Dette års vejvedligeholdelse blev udført med en grundig istandsættelse af Gyvelbugten og Lyngbugten. 

Til vedligeholdelsen hører også at holde vejenes rabatter fri for høj plantevækst – navnlig hybenroser og gyveler. Der er enkelte tilgroede rabatter på Gyvelbugten og dens sideveje. Vi har været i kontakt med berørte grundejere, og har forventning om at det snart bliver bragt i orden.

For enden af Lyngbugten kan man gå gennem to sæt bomme ad en sti ud til Oddenvejen. Stien tilhører grundejerforeningen, medens resten af arealet tilhører Olga-butikken. Butiksejerne har ryddet vores sti, for at få folk til at bruge den, da de har planer om at bruge deres eget areal ved siden af til forretningsmæssige tiltag (se hjemmesiden). Stien har aldrig før været brugt, så den er knoldet og ubehagelig for gående. Vi vil derfor snart forbedre stien, så den bliver fuldt farbar. Arbejdet skal gøres medens vi har mulighed for at komme til. Midtvejs står et stort fyrretræ, som skal fjernes.

Vi har i mange år været medlem af Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm (SAGT), uden at der kan påvises gavn af det. Kontingentet er sat op, og vi har nu meldt os ud.

Vi ser en del løse hunde i området, og nogle af dem er jagthunde, på vild jagt efter vildt og fugle.  Vi må derfor igen gøre opmærksom på at hunde skal føres i snor.

Vi opfordrer til at man læser vores efterhånden meget indholdsrige hjemmeside, hvor der både er oplysninger om foreningen, og information om områdets historie og eventuelle arrangementer. Her kan man også læse både vore vedtægter, og ikke mindst vores deklaration, som stadig binder os, samt praktiske oplysninger. Hvis det er svært lige at huske adressen på hjemmesiden, kan man bare søge i Google på ordet "gyvelbugten", så sker der virkelig noget!
Hjemmesiden redigeres og skrives af en god ven af foreningen, uden anden betaling end den årlige pris for at have et web-sted. Vi bør også takke ham for det store og flotte arbejde.

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login