Gyvelbugten

Du er her:   Hjem > Generalforsamling > Indkaldelser > 2014 Bilag 2
top
Page

2014 Bilag 2

Bilag 2 til referat af generalforsamlingen 2014

Vedrørende medlemsforslag fra Kurt Pedersen.

Forslaget handler om ændring af Deklarationen udstedt i 1969. Denne indledes med ordene:

Dette betyder at deklarationen er direkte pålagt den enkelte grundejer. Vores grundejerforening er dannet i 1975 efter et krav i deklarationen, og ikke belagt med servitutter. Vores arbejde er at passe fællesarealerne, holde vejene m.m. Jeg mente at forslaget derfor skulle afvises, hvilket KP bestred - han bad om en juridisk vurdering, og her er svaret fra advokaten:

Man kan ikke nægte at behandle et medlemsforslag

Deklarationen kan kun ændres, hvis alle påtaleberettigede er enige om det (OHK + 3 grf.)

En generalforsamling har Ingen beføjelser, men  kan arbejde for at få ændret deklarationen, dvs. forsøge at overbevise de øvrige påtaleberettigede til at gennemføre en ændring af deklarationen.

Deklarationen er pålagt alle grundejere i udstykningsområdet, og det er området herfra til Gniben. Området er opdelt i 3 foreninger, hvoraf Klitrosebugten er vores naboforening, og den sidste er Tornerosebugten, som går helt ud til parkeringspladsen lige før det militære område. Vi tre foreningers bestyrelser holder årligt samarbejdsmøder (senest forrige søndag) omkring fælles interesser, hvoraf deklarationen er fast tema. Alle tre foreninger er fast overbeviste om at bevare deklarationen som den er - vi i denne forening vil aldrig kunne få medhold til at ændre noget. Så det vil være spild af tid og dyre penge til advokatbistand, hvis vi skal i gang med at undersøge hvordan en sådan sag kunne gennemføres, og måske endda sagsanlæg fra de øvrige påtaleberettigede.

Foreningerne anser deklarationen for en meget vigtig og værdifuld beskyttelse af vores område, som er udstykning af det tidligere stenværks arealer. Den er udfærdiget af udstykkerens sagfører, og er den eneste her i Gniben området. Det er stenværkets ejere, som har været visionære, og dermed skabt et område som er anderledes end hvad man ellers ser herude. Vore værdier er, at der med byggelinjerne er lagt begrænsninger på hvor store huse man kan bygge her. Videre er vi også beskyttet mod at firmaer kan købe grunde - det kan kun private - så vi er beskyttet mod stort spekulationsbyggeri, og store udlejningshuse.  Med byggelinjerne er sikret at sommerhusene er trukket 15m væk fra vejmidten på hovedvejene - der er altså 30 m luft mellem husene langs disse veje. Til siden må der hun bygges til 7m fra skel, der bliver derfor mindst 14m mellem nabohuse. Det giver alt i alt et åbent landskab, som vi alle kan glæde os over. Prøv blot at sammenligne med Brokbjergområdet ved siden af os og sommerhusområderne på den anden side af Oddenvej og Gnibenvej. I bestyrelsen er vi glade for at Stenværket tænkte sig om da de udstykkede.

Den tidligere kommune Trundholm støttede ikke deklarationer - det afgjorde kommunalbestyrelsen i ca. 1990. Det er dog delvist lykkedes at holde byggerierne her i foreningen - bortset fra småhuse - indenfor deklarationens krav. Vores nuværende kommune støtter deklarationer, og tillader intet byggeri uden at der er sikret at grundejerforeningen er hørt. Ved møder mellem forvaltningen og foreningernes formænd senest ved møde 8. maj 2014, blev det slået fast at der ikke bliver ikke givet tilladelse til nybyggeri, hvis det ikke overholder deklarationen.… men småhusbyggeriet fik vi ikke hjælp til – det skal vi klare selv. Foreningerne skal altså selv føre en sag, hvis de vil gennemtvinge at småhuse , udhuse  og lignende under 10 kvm holdes indenfor deklarationens byggelinjer. I Byggereglementet må sådanne småhuse opsættes frit, ud til 2,5 m fra skel, hvis deres højde ikke overskrider 2.5 m.

Forslag 3 om sletning af krav om hegn anser bestyrelsen for unødvendig. Plantningen om storparceller hentyder til vejsider på de to store veje, hvor der blev plantet forskriftsmæssigt i 1974. Noget er gået ud, og andet er blevet for gammelt, og måtte fældes. Hegning mellem grundene findes stadigt i et vist omfang.

Bestyrelsens holdning til medlemsforslagets tre dele er:

Bestyrelsen er absolut imod at der forsøges pillet ved vores Deklaration, som vi mener sikrer vort åbne naturområde mod overbebyggelse og udnyttelse af firmaer.

Med hensyn til byggelinjer, ville en afskaffelse medføre at Bygningsreglementets regler skal gælde. De er 5 m til skel for huse, og 2,5 m for bygninger under 2,5 m højde (skure, udhuse carporte m.v.).  Vi har eksempel på virkningen af disse regler, idet Trundholm kommune uden om grundejerforeningen Tornerosebugten, gav tilladelse til at to strandgrunde ved siden af hinanden blev bebygget sådan. Husene på de to strandgrunde lukkede for udsynet til havet fra grundene bag ved.

Vi har en hel stribe ubebyggede strandgrunde foran os på Gyvelbugten, og for enden af Lyngbugten er der 2 ubebyggede grunde (ved det nye hegn). Man kan let forestille sig en hel række store sommerhuse og udhuse tæt ved vejen, som ville spærre for den frie havudsigt vi har nu. Andre grunde i vores område kunne blive købt, og ryddet for gamle sommerhuse, og derefter bebygget med store huse beregnet til udlejning.

Bestyrelsen er også imod at byggelinjerne ændres.

BESTYRELSEN ANBEFALER KRAFTIGT, AT DER STEMMES IMOD DETTE MEDLEMSFORSLAG

 

 

 

 

top
top
Menu

 

  Aktuelt Odden-vejr DMI

Vejret de kommende dage


 Årskalender - link
 

Kalender


Husk oplys ny email

Send ny mail-adresse - her.

 

Login